ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵀⵓⵍⴰⵏⴹⴰ

CG-2-2023-06-21.jpeg

ⵉⵙⵏⵓⵡⵊⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 21 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2023 ⴳ ⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵔⴽ ⵔⵓⵜⵜ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵀⵓⵍⴰⵏⴹ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⵣⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵎⵓⵏ ⴰⴽⵉⴷⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵉⵀⵎⵎⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⴷ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ, ⵉⴳⴳⴰ ⴰⴽⵉⴷⵙ ⵉⵎⴷⴰⴽⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵜⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴷⴷⵖ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔⴰⵜⵙⵏⵜ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⴳⵔⴰⵏ.
ⴳ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴷⴷⵖⵏ ⵙⵎⵖⴰⵔⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⴰⵎⵙⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵙⵡⵉⵔⵏ ⵏ ⵉⵣⴷⴷⵓⵢⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵢⵓⵍⵍⵖⵏ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴳⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵀⵓⵍⴰⵏⴹⴰ, ⵜⵣⵔⵉ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜⵉⵏ, ⵜⵙⵙⵓⵙⵎ ⵜⵏ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⵙⴰ, ⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⴼⴰⵍ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⴰⵣⵔ ⴷⴷⵖ.
ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵙⵙⴽⵯⵜⵉⵏ ⴳ ⵉⵎⵛⴰⵡⴰⵕⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵜⵓⵎⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵍⵖ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴰⵀⵓⵍⴰⵏⴹⵉ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵢ 2022, ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⵓⵜⵏ, ⵉⵔⵉⵡⵏ ⵉⵣⴷⴷⵓⵢⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰ, ⵉⵙⵅⵉⵜⵔ ⵜⵉⵔⵉⵜ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵙⵜⵔⴰⵏ ⵉⴷⵓⵎⵏ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵙⵡⵉⵔⵏ, ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ  ⵅⴼ ⵓⵙⴱⵖⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔⴰⵜⵙⵏⵜ ⴳ ⵉⵢⴰⵔⵏ ⵉⴷⵎⴰⵙⴰⵏⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ.
ⴳ ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ ⴰ, ⵉⵙⵉⵡⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵖⵉⴼ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵍⵎⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ  ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵀⵓⵍⴰⵏⴹⴰ ⴳ ⵎⵉⵏ ⵉⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵓⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵏⵖ, ⴰⵎⵏⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴷⵓⵙⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵣⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵢⵉⵏ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ, ⵉⴷⴷⵖ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵉⵏⵉ ⵉⵍⴰ ⴰⵙⵓⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⵏⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ 2007 ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵡⵙⵉ ⵜⴰⴷⵖⵔⵉⵜ ⴷ ⵉⴼⵍⵙⵏ ⴳ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵜⴰⵙⵔⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵜⵣⵡⴰⵔ ⵜⵓⴷⴷⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵢⵉⵏ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ.
ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰ, ⵏⵏⴰⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⴷⴷⵖ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵉⴳⵓⵎⵏ ⴹⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵉⵢⴰⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵀⵎⵎⴰⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰ, ⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵖⵉⵢⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵡ ⴷ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵏⵉⴼⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ.
 


 ⴰⵎⵓⵅ ⵉⵎⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵉⵢⵢⴰⵔ ⴷⴷⵖ ⵜⵉⵎⵍⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴱⵖⴰⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵓⵎⵇⵇⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵡ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ, ⴷ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵡ ⴷ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵀⵉⴷⵔⵓⵊⵉⵏ ⴰⵣⴳⵣⴰ ⵏⵏⴰ ⵖⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⵎⴰⵍ ⵙ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵊⴳⴰⵍⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⵔ ⵢⴰⵔⵉ ⵕⴱⴱⵉ. ⴰⵎⵓⵅ ⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵜⵅⵉⵜⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏ ⵓⴼⵓⵔⵓⵎ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵊⴰⵔ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⴳⵍⴷⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ, ⴰⴽⴰ ⴰⴷ ⵔⵣⵓⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵍⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵡ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵊⴰⴷⵏ ⴳ ⵉⵢⴰⵔⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⵀⵎⵎⴰ, ⴰⵎ ⵜⵔⵖⵉⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⵎⴰⵔⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵓⵙⴱⴷⴷ ⵏ ⵜⵓⵙⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵎⵙⴽⵍ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ, ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵢⵢⴰⴹ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵉⴷⵓⵎⵏ.
ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴱⴷⵔⵏ ⵉⴷⵉⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴽⵕⴰⴹ ⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⴼⵉⵏⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵀⵓⵍⴰⵏⴹⵉⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵅⵙ ⴰⴷ ⵙⵙⴰⵔⵡⵏⵜ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴰⴷ ⵙⴼⴰⵢⴷⵏⵜ ⴳ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵙ ⵜⵅⴰⵜⵔ ⵜⵙⴽⴼⵍⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⴷ ⵉⵃⴰⴹⵕ ⵉⴳⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ. ⴰⵎⵓⵅ ⵢⵉⵡⵉ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰ ⵅⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵀⵎⵎⴰⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⵉⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ.

ⴰⴷ ⴷ ⵏⵙⵙⴽⵯⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵀⵓⵍⴰⵏⴹⴰ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵛⴰⵢⴼⵏ ⵅⴼ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵏⴳⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⴰⵢⵎⵓⵜ ⵅⴼ ⵓⵀⵓⴷⵔⵓⵊⵉⵏ ⴰⵣⴳⵣⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⵏ ⴳ ⵉⵖⵣⴷⵉⵙ ⵉ ⵜⵔⵣⴰⴼⵜ ⴷⴷⵖ, ⵉⴷⴷⵖ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵅⴼ ⵉⴷⵉⵔⵏ ⵏ ⵓⵀⵓⴷⵔⵓⵊⵉⵏ ⴰⵣⴳⵣⴰ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵉⵏ ⵉⴷⵓⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⴽⴽ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵏⵜⴰⵎ ⴰⵏⵙⴰ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵉⴱⵓⵔⵣⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵉⵢⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵅⵉⵜⵔ ⵏ ⵜⵔⵖⵉⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⵎⴰⵔⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵜⵇⵏⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴷⴷⵓⴽⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ. ⴳ ⵓⵏⴳⴳⴰⵔ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴹ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⴷ ⵍⵎⵓⴷⴽⴽⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴼⵀⴰⵎ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ