ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ : ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ 2023-2037 ⵊⴰⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵉⵣⵔⵉⵔⵉⴳⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ

cg-1_2023-07-11.jpeg
  • ⴰⵙⴰⵍⵉ ⵙⴳ ⵜⵉⵡⵙⵉ  ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴳ ⵔⴰⵙⵍⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵉⵣⵔⵉⵔⵉⴳⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵣⵉⵣⵣⵍ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵏⵏⴰ ⴰⵎⵛⴰⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵖⵓⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏⵏⵙ ;
  • ⵜⵉⵔⵏⵉ ⴼ ⴽⵓⵥⵜ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵉⵏ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵎⵎⵓⵜⵜⵉ ⵙⴳ 50 ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⴰⵔ 200 ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⵖⵉⴷ ⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.

ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⴰⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ 11 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2023, ⴳ ⵕⴱⴰⵟ, ⵙ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵉⵣⵔⵉⵔⵉⴳⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵎⵉⴷ ⵄⴷⴷⵓ, ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ 2023-2037, ⵊⴰⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⴻⵜⵜⴳⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵣⵉⵣⵣⵍ ⵜⵉⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵊⴳⴰⵍⵉⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⴷⵓⵙ ⵜⵙⴽⴼⵍⵜ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴰⵏⵣⵡⴰⵢ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⴷ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵜⴽⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ  ⴰⴷ ⵏⵏ ⵜⴳⵓⵍⵓ 65 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⵏⵎⵎⴰⴷⴷⵓ ⵖⵉⴷ ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2037.
ⵙ ⵎⵉⵏ ⵜⴻⵜⵜⵉⵏⵉ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴷⴷⵖ, ⵔⴰⴷ ⵜⴰⵍⵉ ⵜⵉⵡⵙⵉ ⵏ ⵓⵡⵏⴽ ⴳⵔⴰⵙⵍⵎⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⵉⵔⵉⴳⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵡ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ, ⴷ ⵓⵣⵉⵣⵣⵍ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵛⴰⵍⴰ ⵓⵍⴰ ⴰⵙⵖⵓⴷⵓ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵟⵟⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ.
ⵙ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴷⴷⵖ, ⵔⴰⴷ ⵜⵓⵡⵜ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵏ ⵉⵣⵔⵉⵔⵉⴳⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⴼ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵜⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵜⵉⵡ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵉⵏ, ⵓⴽⴰ ⵉⵎⵎⵓⵜⵜⵉ ⵣⵉ 50 ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⴷⵖⵉ ⴰⵔ 200 ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⵖⵉⴷ ⵙ 15 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ. ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵔⵏⵓ ⵉⵣⵔⵉⵔⵉⴳⵏ ⴹⵏⵉⵏ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵉⵢⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵕⵥⵎ ⵅⴼ ⵜⵏⵉⵍⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏ. ⵔⵏⵓ ⴰⵙ ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵣⴷⴷⵓⵢⵏ ⵊⴰⵔ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵓⴳⵏⵙ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⴷ ⵓⵙⵎⵍⴽ ⵖⵔ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵢⴰⴳⴳⵓⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵔⵅⵓ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵊⴰⵔⴰⵙⵏⵜ, ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴰⴳⵏⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵉⵏ ⵎⴰ ⵉⵜⴳⴳⴰⵏ 46 ⵏ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ.
ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⴰⵔⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴰⵏⵣⵡⴰⵏ, ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵙ ⵓⴳⵊⴷⵉ ⴰⵏⵣⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⵉⴷⴷⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⴷⴽⴽⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵓⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵣⵔⵔⵓⵢ ⴷ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴰⴽⴷ ⵜⴷⴽⴽⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴽⵙⵡⴰⵜⵉⵏ, ⴷ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵣⴰⴳⴳⵣ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴳⵔ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⴰⵏⵣⵡⴰⵏ.

 

ⴰⵎⵓⵅ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵍⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵎⵙⴰⵔⴰⵙ ⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵓⵙⴰ ⵣⴳⴳⵯⴰⵎⵉ, ⵙⴰⴷⵓ ⵜⵉⵥⵕⵉ ⵉⴼⴰⵡⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵅⴼ ⵓⵙⵉⵎⵖⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵜⴰⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵜ, ⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵉⵏ. ⵉⵙⵉⵙⵙⴼⵉⵡ ⵓⵍⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴳ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵉⵢⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⵙ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵉⵏ, ⵉⴷⴷⵖ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵔⵙⵍⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵖⵔⴰ ⵉⵙⵙⴰⵍⵉⵏ ⵜⴰⵙⴽⴼⵍⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⴰⴷⴽⴽⴰⵏⵜ ⵜⴰⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ, ⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⵎⵥ ⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴳⵔ ⵜⵏⵉⵍⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴹⵍⴰⵏⵜ.
ⵜⵓⴷⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴷⴷⵖ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵓⵍ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ ⵉⵢⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ 2023-2026, ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⴷⵊ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⴷ ⵢⴰⵡⵉ 17,5 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵍⵍⴰⵢ, ⴰⴷ ⴷ ⵉⵙⵙⴽⵛⵎ 120 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ, ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ 80 ⵏ ⵉⴼⴹ ⵏ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⴷ 120 ⵏ ⵉⴼⴹ ⵏ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷⵜ, ⵔⵏⵓ ⴰⵙ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵢⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵡ ⴷ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ