ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵏⵓⵊⵉ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵉⵜ ⵀⵛⵍ ⵜⴻⵛⵀ HCL Tech

2023-07-24-cg-1.jpeg

ⵉⵙⵏⵓⵡⵊⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 24 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2023 ⴳ ⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵔⵓⵛⵏⵉ ⵏⴰⴹⴰⵕ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵉⵜ HCL Tech, ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵉⵙⵓⴳⵔⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵜⵉⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴽⴰ ⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵚⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⴷⵊⵓ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ, ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵉⴷⴳ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵖⴰ ⵉⵏⴼⵄⵓⵏ ⵉⵏⵙⵎⵓⵔⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.
ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⵣⵔⴰⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵔⴰⴷ ⵜⴼⴽ ⴰⵙⵙⴰ ⵔⵓⵛⵏⵉ ⵏⴰⴹⴰⵕ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⴷ, ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⵊⴰⵣⵓⵍⵉ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵏⵓⵔⴰⵢ ⵖⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⴼ ⵓⵙⵙⴰⵔⵡ ⴷ ⵓⵏⵎⵉⵔⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵖⵉⵜⴰ ⵎⵣⵡⴰⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵖⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⴼ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵎⵓⴽⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ, ⴰⵙⵙⴼⴰⵍ ⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⴷⵊⵓ ⵏ ⵉⵖⵡⴰⵙⵏ ⴳ ⵜⵉⴽⵏⵓⴱⵓⵍⵉⵙ ⵏ ⵕⴱⴰⵟ.
ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵓⵙⵙⴰⵔⵡ ⴷⴷⵖ ⴳ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 1000 ⵏ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵢⵓⵜⵜⴰⵓⵢⵏ ⴳ ⵜⵙⵓⴳⵔⵜ ; ⵙⵙⵏⵜⵉⵏ ⵢⴰⴷ ⵉⵎⴷⴰⴽⴰⵔⵏ ⵖⵉⴼⵙ ⵙⴳ 2021, ⵀⵉⵢⵢⴰⵏ ⴳ 2022 ⵙ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵍⵎⵓⴷⴽⴽⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴼⵀⴰⵎ ⴳⵔⴰⵜⵙⵏ. ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴰ ⵉⵢⴰⵔ ⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⴷⵊⵓ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴽⵓⵎⵏ ⴳ ⵉⵢⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵏⵉⴳⵍ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ. ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵙⴰⴷⵓ ⵜⵎⵏⵉⵔⵜ ⵜⵓⵏⵥⵉⵥⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵯⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵜⵓⵎⵓ ⴳ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ, ⵜⵡⴰⵜⵙ ⴰⴷ ⵜⴽ ⵢⴰⵜ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ.
 

ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⴷⴷⵖ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⵊⴰⵣⵓⵍⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵏⵓⵔⴰⵢ ⵖⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⴼ ⵓⵙⵙⴰⵔⵡ ⴷ ⵓⵏⵎⵉⵔⴰⴳ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, « ⴷⴰ ⵏⵙⴱⵔⵔⴰⴽ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵙ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ HCL Tech ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⴷⴷⵖ ⵏⴻⵏⵥⴰ ⵉⵙ ⴷ ⵎⴽ ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⵇⴰⴷ ⵜⵙⵎⵓⵙⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⴳ ⵉⵢⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⵓⴷⵊⵓ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵍⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ ⵏⵏⵖ ⵉⵏⴼⴽⴰ. ⴰⵙⵙⴰⵔⵡ ⴰⴷ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴷⴷⵖ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵙⵓⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵣⴷⴷⵓⵢⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵏ ⵢⵓⵍⵍⵖⵏ ⵊⴰⵔ ⵍⵀⵉⵏⴷ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ».
ⴳ ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ ⵏⵏⵙ, ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵔⵓⵛⵏⵉ ⵏⴰⴹⴰⵕⴰ, ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ HCL Tech « ⵓⵎⵎⵔⵖ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵓⵎⵉ ⵏⵙⵙⴼⴰⵍ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴽⴰ ⴰⴷ ⵏⵣⵣⴳⵉⵔ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉ ⵉⵏⵙⵎⵓⵔⵏ ⵏⵏⵖ. ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵏⵖ ⵏⵓⵎⵏ ⵉⵍⴰ ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵎⵉⵏ ⵢⵓⴼⵏ ⴳ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵖ ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⵜⴳⵎⵉ ⵉ ⵉⵏⵙⵎⵓⵔⵏ ⵏⵏⵖ ⵓⵍⴰ ⵉ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵜⵎⵜⵜⵉⵢⵉⵏ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏⵏⵙ. ⵏⴻⵏⵏⵓⵔⵣ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⵏ ⵏⵙⵙⴰⵔⵡ, ⵏⵙⵅⵉⵜⵔ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴰⴽⴰ ⴰⴷ ⵏⴰⵡⵙ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⵜⴰⴷⵖⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏⵏ ».
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵏⵖ ⴷⴰ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⴰⵙⵙ ⴰ ⵜⵉⵎⵍⴷⵉⵡⵉⵏ ⵓⵔ ⵉⵍⵉ ⵜⵜⵎⵉ ⴷ ⵜⵣⵎⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⵉⵎⵇⵕⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵉⵢⴰⵔ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ, ⵜⴷⵡⵍ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴷ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⵢⵓⴼⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵡ ⴳ ⵉⵢⴰⵔ ⴷⴷⵖ, ⵉⵙ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵜ ⵜⵡⵏⵏⴰⴹⵜ ⵉⴷⴷⵔⵏ, ⵉⵜⵏⵓⵛⵛⵓⴳⵏ, ⵉⵎⵏⴰⵡⴰⵢⵏ, ⵜⵓⴷⵊⴰ ⵜ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⴷⴽⴽⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⵜⵜⵉⵢⵉⵏ ⴳ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ