ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ14 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2023

CG-1-2023-09-14.jpeg

ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 28 ⵚⴰⴼⴰⵕ 1445, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 14 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2023, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵥⵍⵉ ⵉ ⵜⵏⴽⴷⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵏ, ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ, ⴷ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.
ⴳ ⵉⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⴳⵡⵔ ⴰⴷ, ⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵜⵖⵍⴰⴼ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵉⵏⵚⵕ ⵔⴱⴱⵉ, ⵜⵓⵍⵙ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵎⴰ ⵙ ⵔⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵜⴱⵉⴽⵙ ⵜⴱⵉⴷⴷ ⵎⵉⵏⵉⴷ ⵉ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴼⵍ ⵉⴷⵓⴷⴷⵉ ⵉⵅⵛⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵜⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 8 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2023. ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵎⵖⵔ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⴷ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⴳⴰⵏ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⵖ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵉⵣⵎⴰⵣ ⴰⴷ.
ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⴷ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴳⴰⵔⴷ 40 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵎⴰ ⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵅⴼ ⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵖ ⵜⵡⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵡⴰⵏⴽ ⵙ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵎⵓ ⵉⵥⴹⴰⵕ, ⵓⵍⴰ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⴼⴼⴰⵍⵏⵜ ⵜⵡⴰⵖⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴷⵊⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵜⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ, ⵎⴰⵢⴰⵏⵏ ⴰⴼ ⵜⵖⵜⵙ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⴰⵡⵙⵏ : 
ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵉⵎⴰⵔⵉⵏ  ⴷ ⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵏ ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵖⵍⴰⴼ  ⴰⵎⵡⵙⴰⵙ ⵙ  ⵜⵖⵔⴰⴷ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⴱⵓⵢ ⵖ ⵜⵖⵔⴰⴷ ⵎⵓ ⵜⵜⵓⴽⴽⴰⵙⵏ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ ⴷ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⴱⴱⵉⵏ ⵖ ⵜⴰⵏⴰⴼⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⵏⵉⵍⵜ.
ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴽⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴽⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵜⵜⵥⴰⵜ ⵙ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴳⴰⵏ ⵜⵉⵖⵔⴰⴷ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵢⵉⵔⵏ ⵖ ⵜⵖⵔⴰⴷ ⵎⵓ ⵜⵜⵓⴽⴽⴰⵙⵏ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ ⴷ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵉⵜⵜⵓⴱⴱⵉⵏ ⵖ ⵜⴰⵏⴰⴼⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⵏⵉⵍⵜ (ⵜⵉⵖⵔⴰⴷ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵖ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⴷ ⵓⴽⵟⵓⴱⵕ ⴷ ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ).
ⴹⵕⴰⵜ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⵉⴹⴼⵉⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵅⴼ ⵓⴽⵛⵓⵎ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2023-2024  ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵃⵢⵢⵉⵍ ⵄⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵜⵉⴼ ⵎⵉⵔⴰⵡⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ.
ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵓⵛⵛⵉⵍⵏ ⴷ ⵎⴰ ⴷ ⵉⵣⵓⵢⴷⵏ ⴳ ⵓⴽⵛⵓⵎ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ 2023 /2024 , ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵣⵖ ⴰⵙⵙ ⵡⴰⵢⵏⴰⵙ 11 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2023  ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ «  ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⴰⵎⵓⵔⵙ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ».
ⵖ ⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ, ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵎⴰ ⵙ ⵔⴰⴷ ⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵓⵛⵛⵉⵍⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ, ⵉⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ( ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⴹⴼⴰⵔⵏ ⵉ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴰⵎⵥⵍⵉ) ⵎⴰ ⵉⵜⴳⴳⴰⵏ  343.409 ⵏ ⵓⵎⵃⴹⴰⵕ ⵖ  ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2023-2024 , ⵉⵣⴰⵢⴷ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵙ 6,7 %  ⵉⵖ ⵜ ⵏⵎⵙⴰⴳⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2023-2024.
ⵉⵙⴱⴰⵢⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⴰⴽⵛⵓⵎ ⴰⵙⴷⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵜⵉ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⴱⵉⴷⴰⴳⵓⵊⵉ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⵡⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ 2030. ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴰⵡⴷ ⵜⵎⴳⴳⵉⵢⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵖⵓⴷⵓ ⴰⵙⵓⴷⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵙⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⴰⵣⴷⵖⵜ (+5520 ⵓⴷⵖⴰⵔ) ⴷ ⵓⵙⵜⵛⵉ (15 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵜ).
 

 • ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵜⵉⵎⴰ ⵥⵥⵀⵕⴰ ⵍⵎⵏⵚⵓⵕⵉ, ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵜⵉⵖⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵉⵖⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.35  ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵡⴰⵏⴽ ⵖ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵎⴰⵎⵏⴽ ⵙ ⵜⵜ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵉ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵙⵙⴰⵖⵏⵉⵏ ⵜⵣⴷⴷⵉⵖⵜ ⵜⴰⴷⵙⵍⴰⵏⵜ, ⵢⵓⵊⵊⴰ ⵜ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵔ ⵜⵉⵣⵉ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ. 
 • ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵎⴰⵢⴰⵏ, ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.781   ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 07.00 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ, ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵃⵢⵢⵉⵍ ⵛⴰⴽⵉⴱ ⴱⵏⵎⵓⵙⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ.
 • ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⴷ ⵓⵙⵖⵣⵏ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.14.836 ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ 24 ⵊⵓⵎⴰⴷⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵎⵙⵙⴰⵏ (4 ⵎⴰⵔⵚ 2016) ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵓⵖⵔⵉⵎ, ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵃⵢⵢⵉⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵟⴰⴼⴰ ⴱⴰⵢⵜⵜⴰⵙ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⵔ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵟ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵜⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⴱⴰⵕⵍⴰⵎⴰⵏ, ⴰⵎⵙⵉⵡⵍ ⴰⵎⴰⴷⴷⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵟ.
   

ⵉⵙⴳⴳⵯⵔⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍⴳ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍⵏ :
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴹⵡⴰⵏ ⴷⵖⵓⵖⵉ, ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⴷ ⵓⵕⵓⴱⴱⴰ ;
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵕⴹⵡⴰⵏ ⵃⵙⴰⵢⵏⵉ, ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ;
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ :
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵍⵇⴱⴰⴱ, ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵥⵕⴼ ;
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⴰⵡⵜ ⵜⵉⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ : 
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵜⵉⴼⴰ ⵍⵢⴰⵄⵇⵓⴱⵉ ⵜⵎⴰⵏⵀⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⵢⵜ ⵜⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵔⴳⴳⵯⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ ;
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ-ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ :
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵀⵉⵛⴰⵎ ⵄⴰⴱⵇⴰⵔⵉ, ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵥⵓⵕⵉⵡⵉⵏ
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴱⴷⴰⴷⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵊⴰ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ :
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵟⵟⴰⵍⴱ ⴱⵡⵉ ⴰⴱⴰ ⵃⴰⵣⵎ, ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵄⴹⴰⵕ.
    

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ