ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 21 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2023

CG-1-21-09-2023.jpeg

ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 05 ⵕⴰⴱⵉⵄ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ 1445, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 21 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2023, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵓⵎⵙⴷⵉⵡⵍ (ⵓⵎⵢⴰⵏⵏⴰ) ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ, ⴷ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

 • ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵉⵜⵜⴰⵡⵖⵜⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵙ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.845 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⵓⵏⴳⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵍⵃⴰⵡⵣ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵉⵎⴷⵓⵀⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ, ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵥⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ.
 • ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵎⴰⵢⴰⵏⵏ, ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.799 ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⴷⵔⵓⵙⵏ ⴳ ⵜⵖⵔⴰⴷ ⵖ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵀⵜ ⴷ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⴳⵉⵙ ⵓⵔ ⴳⵉⵏⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⵃⵢⵢⵉⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵓⵏⵙ ⵙⵙⴽⴽⵓⵔⵉ ⵓⴱⴰⵃⵙⵙⵓ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵎⵥⵥⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ.
 • ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ, ⵉⵎⴹⴰ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.22.592 ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⵉⵙⵖⵓⴷⵓ ⴰⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.10.432 ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴼⴼⴳⵏ ⴳ 20 ⵛⵡⵡⴰⵍ 1431 ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ 29 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2010 ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵏ ⵉⵙⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 52.05 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵏ ⵓⵏⴷⴰⵀ, ⵍⵍⵉ ⵉⵃⵢⵉⵍ ⵎⴰⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵊⵍⵉⵍ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⴰⵢ ⴷ ⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ.

ⵉⵙⴳⴳⵯⵔⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍⵏ :
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵙⵎⴰⵄⵉⵍ ⵛⵛⵇⵇⵓⵔⵉ, ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵏ 
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ ⴱⵏⵎⵍⵓⴽ, ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴳⵜⵉⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ-ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ :
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵚⴰⵍⴰⵃⴷⴷⵉⵏ ⵄⴰⴱⵇⴰⵔⵉ, ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ ⴷ ⵉⵥⵕⴼⴰⵏ.
    

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ