ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 27 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2023

IMG4-CG-27-09-2023.jpeg

ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 27 ⵕⴰⴱⵉⵄ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ 1445, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 27 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ 2023, ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵓⵎⵙⴷⵉⵡⵍ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ, ⴷ ⵓⵎⴷⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

 • ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵢⵓⴳⴳⴰ ⵏⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 50.23 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⵓⵏⴳⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵍⵃⴰⵡⵣ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵉⵎⴷⵓⵀⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ, ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵃⵢⵢⵉⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵜⵉⴼ ⵍⵡⵉⴷⵢⵉ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵙ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉ ⵖ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ.
 • ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵎⴰⵢⴰⵏⵏ, ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.870 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⴰⵟⵍⴰⵚ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⴳⵉⵙ ⴳⴰⵏ ⵜⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⴼⴰⵏ, ⵉⵃⵢⵢⵉⵍ ⵜ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵚⵟⴰⴼ ⴱⴰⵢⵜⴰⵙ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⴱⴰⵕⵍⵎⴰⵏ, ⴰⵎⵙⵉⵡⵍ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⴰⵄ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⴰⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⴼ ⵜⵙⴰⵙⵜⵍⵜ.
 • ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⴷⴰⴽⴰⵕ ⴷ ⵓⵙⵖⵥⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.819 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵙⵉⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵃⵢⵢⵉⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴽⵉⴱ ⴱⵏ ⵎⵓⵙⴰ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ.

ⵉⵙⴳⴳⵯⵔⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍⵏ :
  • ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴷⵢⴰ ⵍⵃⵏⵏⵓⵟ, ⵜⴰⵎⵏⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰⵏⵜ ;
  • ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵓⵡⴷ ⴰⵅⵔⵔⵉⴼ, ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵍⵎⴰⵛⵕⵉⵇ ⴷ ⵍⵅⴰⵍⵉⵊ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⵜⵄⵔⴰⴱⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵓⵙⵍⵎⵉⵏ ;
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⵍⵃⵍⵓ, ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ;
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵓⵎⴰⵜⵜⵉ ⴰⵏⵣⵎⴰⵔ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ-ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍⴰ : 
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵣⴽⵔⵉ ⵕⵕⴰⵥⵉ, ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵏⵥⵡⵉ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷⵢⵓⵍⵓⵊⵉ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵣⴳⵣⴰⵡⵜ ;
 • ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ ⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍⴰⵏ :
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵣⵉⵣ ⵍⵅⵢⴰⵟⵉ, ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⴰⵙⵍⵜ ;
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⵕⵕⴰⵃⵎⴰⵏ ⵍⵍⴰⵎⵜⵓⵏⵉ, ⴰⴳⵏⵙⴰⵙ ⵓⵏⴱⵉⴹ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ; 
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴱⵓⵍⵇⵏⴰⴷⵍ, ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵇⵕⴰⴹ ;
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴷⵉⵍ ⵀⴷⴷⴰⵏ, ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⵙⵙⴱⵉⵢⵉⵄ, ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵏⵙⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵥⵍⵉⵡⵉⵏ
  • ⵎⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵅⵔⵎⵓⴷⵉ, ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵢⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵏⴽ.
    

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ