ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ26 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2023

CG_1-2023-10-26.jpeg

ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 10 ⵕⴱⵉⵄ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ 1445 ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ 26 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2023, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵎⴷⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

ⵥⵕ ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ (ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ)

 • ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵉⵙⵏⵜⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵎⴷⴰⴽⴰⵕ ⴷ ⵓⵙⵖⵥⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 41.13 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵙⵙⵔⴰ ⵓⵕⵟⵟⴰⵍ ⵜⴹⴰⴼⵔ ⵏ ⵜⴼⵏⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵓⵛⵛⵉⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ, ⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵍⵜⴰⵖⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵉⵥⴰⵢⴷⵏ ⵏ ⵉⵏⴱⴽⴰⴹⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴹⴼⴰⵔⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵡⴷⴷⴰⵎⵏ ⵎⵓ ⵜⵉⵣⵍⵉ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏ, ⵉⵃⵢⵉⵍ ⵜ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⵍⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵟⵟⴰⵍⴱ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⴰⵄ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⵓⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵙⵍⵜ.
 • ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⵉⵣⵔⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵎⴷⴰⴽⴰⵕ ⴷ ⵓⵙⵖⵥⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ 57.23 ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⴰⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.870 ⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⴼⴰⵖⵏ ⵔⴰⴱⵉⵄ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ 1445 ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ 4 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2023 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ, ⵉⵃⵢⵉⵍ ⵜ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵟⴰⴼⴰ ⴱⴰⵢⵜⴰⵙ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⴱⴰⵕⵍⵎⴰⵏ, ⴰⵎⵙⵉⵡⵍ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⴰⵄ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⵓⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⴰⵙⵍⵜ.
 • ⵉⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴷⵜ ⵙ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⴷ ⵓⵙⵖⵥⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ  2.23.919 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵉⵡⵍⵍⴰⴼⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴳⵣⵏ ⴷ ⴳ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⴰⵢⵍⴰⵍⵏ, ⵉⵃⵢⵉⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵊⵍⵉⵍ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵓⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ.
 • ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏ 2.23.965 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰ ⴰⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵉⴳⵎⴰⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉ ⵢⵉⵙⵓⵎⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏ, ⵍⵍⵉⵖ ⵓⵙⵉⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵜⵜⵡⵏⵏⴰⵏ, ⵉⵃⵢⵉⵍ ⵜ ⵉⴷⵉⵃⵢⵉⵍ ⵜ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵟⴰⴼⴰ ⴱⴰⵢⵜⴰⵙ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⴱⴰⵕⵍⵎⴰⵏ, ⴰⵎⵙⵉⵡⵍ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ. 
   

ⵉⵙⴳⴳⵯⵔⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⴷ ⵓⵙⵖⵥⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵎⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍⴰ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ - ⵜⴰⵣⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵔⵎⴰ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ :
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷⵍⴰⵇⵉ ⵍⵃⴰⵙⵏⵉ, ⴰⵎⴳⴳⵡⵙ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⵏⵇⵔ ;
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵎⵓⵚⵟⴰⴼⴰ ⵍⴰⵄⵔⵛ, ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵖⵔⴰⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⴼⵉ ⵍⵢⵓⵙⵓⴼⵢⴰ ;
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⴼⴰⵔⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ-ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ, ⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍⵏ :
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵕⵉⴹⴰ ⵄⵢⵢⵓⵛ, ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵜⵕⵜⵉⵊⵉⵜ ⴷ ⵉⵙⵏⵎⴽⵜⴰⵜⵏ.
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ, ⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍⵏ :
  • ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵎⵓⵛⵟⴰⵟⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵙⵎⴰⵄⵉⵍ ⴳ ⵎⴽⴰⵏⴰⵙ ;
  • ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵄⵍⵄⵉⴷ ⴱⵓⴽⴰⴷⵉⵔ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵍⵇⴰⴹⵉ ⵄⵢⴰⴹ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⴽⵯⵛ ;
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⴷⴷⵉⵏ ⵄⴰⵥⵎ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵛⵓⵄⴰⵢⴱ ⴷⴷⴽⴽⴰⵍⵉ ⴳ ⵊⴷⵉⴷⴰ ;
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵊⵍⵉⵍ ⵍⴽⵔⵉⴼⴰ, ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⴽⵍⴰ ⵉⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏⵏ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⴽⵯⵛ.


 

 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ