ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 02 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023

CG-1-2023-11-02.jpeg

ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 17 ⵕⴰⴱⵉⵄ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ 1445 ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 02 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵏⵓⵛ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵓⵎⵢⴰⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴳⴰⵔⴷ 92 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵉⵡⵉ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⴼ ⵜⵉⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵏ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵉⴹⴳⴰⵎ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵟⵟⵓⴹⵜ (2500 ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ)  ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵥⵕⴼⴰⵏⵜ ⵉ ⵜⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⴳⴰⵙⵏ ⴳ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵜⵏ ⵍⵃⴰⵡⵣ,
ⴷ ⵔⴰⴷ ⵜⵉⵜⵍⵉ ⵜⴰⵟⵟⵓⴹⵜ ⵜⴰⵏⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ (20 000 ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ) ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵜⴳⵯⵎⵎⴰ ⵍⵍⵉ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⵔⴷⵏ ⵏⵖ ⴷ ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵉⵔⴷⵍⵏ ⵙ ⵉⵎⵉⴽ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵉ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⴳⴰⵏⵙ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ.
ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵢⴰⴷ, ⵉⵙⵙⵉⵎⵖⵓⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵎⴳⴳⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⴳⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵓⵙⵣⴷⵖ ⵉ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵜⵏ ⵙ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⵜⴰⵏⴱⴱⴰⴹⵜ ⵔⴰⴷ ⵏⵏ ⵜⴳ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵉⴳⵟⵟⵓⵎⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵉ ⵜⵉⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵜ ⵓⵏⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵍⵃⴰⵡⵣ ⵙ ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵏⵖⵍⴰⴼ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵏ.
ⵙ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵙⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⵎⵓⵔⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵙⵡⵓⵔⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵚⵏⴼⴰⵕ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵣⵖ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⵙⵏⵜⵉ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵜⵜⵎⴰⵖ ⴰⴷ ⵜⵙⵓⴳⴳⵣ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ, ⵎⴰⵢⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵜⴱⴰⵢⵜ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ 2022 ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ.
ⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⴼ ⵜⵉⴳⴷⴰⴷⵏⵉⵏ, ⵉⵣⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵉⵏⴰ ⵎⴰ ⵙ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵜⵓⵟⵟⵓⴹⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⵍⵍ ⵜⵉⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⴼⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⴰⵎⴰⵥⵏⵜ ⵎⴰ ⵢⵓⵜⵉⵏ 500 ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⵏ ⴽⵓ ⵜⴰⵡⵊⴰ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵜⵔⴰ ⵜⴳⵜ. ⵉⴳⴰ ⵓⵚⵏⴼⴰⵔ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵜⵔⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴰⴷ ⴳⵉⵙ ⵜⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⵙ ⴰⵎⵔⵙⴰⵍ ⴳ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵥⴹⵉⵔⵜ ⵏ ⵣⵣⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵖⵍ  ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵡⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵏ ⵜⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵡⵙⵙⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵄⴹⴰⵕ, ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵡⴷ ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵔⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⵉⵍⵉⵍⴰ ⵅⴼ ⵜⵉⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵙ ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵖ ⵓⵣⵎⵎⴰⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵉⵎⵓⵏ.
ⴹⵕⴰⵜ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⵉⴱⵉⴷⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵓⵥⵎⵎⵓⵥⵍ ⴳ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⴽ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵥⴹⵕⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵜⵏ ⴰⴷ ⵟⵟⵉⴼⵏ ⴰⵣⴷⴷⵓⵖ ⵏⵏⵙ ⵙⵍⴰⵀⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴰⵜⵉⴳ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⴷⵓⵖ ⴳ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⴰ.
ⴳ ⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ, ⵉⵡⵉ ⴷ ⵓⵏ ⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⴰⵡⵏⴰⴽ ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵎⴰⵖ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴳ ⵜⵖⵔⴰⵙⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⴳ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵥⵕⴼⴰⵏⵜ ⵜⵙⵔⵉⴷⵜ ⴳ ⵜⴽⴽⵉⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉ ⵓⵎⵙⵙⴰⵖ. ⵉⴳⴰ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴳⵔ 2024 ⴷ 2028, ⴰⴷ, ⵜⵙⵔⵅⵓ ⵉ ⵜⵡⵊⵉⵡⵉⵏ ⵎⵓ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵉⴽⵛⵛⵎⵏ ⵖ ⵜⵉⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⴷ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ, ⵜⴳ ⵜⵜⵎⵉ ⵏ ⵜⴰⵔⵥⴹⴰⵕⵜ ⴳ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ. ⵉⴳⴰ ⴰⵡⴷ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⴳⴳⵓⵎ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵄⵍⵉ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵣⴷⵖⵜ.
ⴳ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⴷ, ⵉⵙⵙⵓⵜⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵜⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⵙⵙⵓⴳⵜⵏ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⴰⵏ ⵉⵙⵖⴰⵡⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ, ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⵎⵔⵙⴰⵍ ⴷ ⵓⵖⵔⵉⵎ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵍⴽⵎⵏ ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ.
 

  • ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⵉⵣⵔⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵎⴷⴰⴽⴰⵕ ⴷ ⵓⵙⵖⵥⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 58.23 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵜ, ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵃⵢⵢⵉⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⴱⴰⵢⵜⵜⴰⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⴱⴰⵕⵍⵎⴰⵏ, ⴰⵎⵙⵉⵡⵍ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹt, ⴹⵕⴰⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵢⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏⵜⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵍⵉ ⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵜⵜⴰⵡⵏⵏⴰⵏ ;
  • ⵉⵎⵎⴰⵜⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵎⴷⴰⴽⴰⵕ ⴷ ⵓⵙⵖⵥⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 58.23 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵃⵢⵢⵉⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⴱⴰⵢⵜⵜⴰⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⴱⴰⵕⵍⵎⴰⵏ, ⴰⵎⵙⵉⵡⵍ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹt, ⴹⵕⴰⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵢⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏⵜⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵍⵉ ⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵜⵜⴰⵡⵏⵏⴰⵏ ; 
  • ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵎⴰⵢⴰⴷ, ⵉⵎⴷⴰⴽⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.665 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⵙⵏⴱⴹⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵃⵢⵢⵉⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵜⵉⴼ ⵡⴰⵀⴱⵉ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⴹⵕⴰⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵢⵉⵍⵍⴰ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏⵜⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵍⵉ ⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵜⵜⴰⵡⵏⵏⴰⵏ ; 
  • ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ  ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ, ⵉⵎⴷⴰⴽⴰⵕ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.350 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⵍⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷ ⵎⴰⵎⵏⴽ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⴰⵎⵥⵏ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⵙ ⵙⵖⵉⵏ ⴰⵣⴷⴷⵓⵖ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ (ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ), ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵃⵢⵢⵉⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴰⴼⴰ ⴱⴰⵢⵜⵜⴰⵙ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⴱⴰⵕⵍⵎⴰⵏ, ⴰⵎⵙⵉⵡⵍ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹt ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵜⵉⵎⴰ ⵥⴰⵀⵔⴰ ⵍⵎⵏⵙⵓⵔⵉ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ.


 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ