ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 09 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023

CG_2-09-11-2023.jpeg

ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 24 ⵔⴰⴱⵉⵄ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵕⴰⴱⵉⵄ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ 1445, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 09 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏⵏ, ⴷ ⵓⵎⴹⴶⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⴽⵔⴰ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.
ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵎⵏⵉⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ 19 ⴷ 20 ⴷ 21 ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵜⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵜⵎⵉ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ, ⵉⵃⵢⵉⵍ ⵜ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵜⵉⴼ ⵡⴰⵀⴱⵉ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ.
ⵉⵙⴱⴰⵢⵏ ⴷ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵍⵍⵉ ⵏⵏ ⵜⴳⴳⴰ ⵜⴳⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⵙ ⵏ 2022 ⴷ 2023 ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⴱⵀⵔⴰ ⵜⴱⵓⵖⵍⴰ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⴹⵕⴰⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⴳ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵥⵍⵔⵉⵏ ⴰⵙⵙ 22 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2023. ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵎⴰ ⵙ ⵉⴱⵉⴽⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ ⵏ ⴽⵓ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⴼ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴼⴼⴰⵖⵏ ⴳ ⵉⵔⵉⵎⵏ ⴰⴷ, ⵜⴰⵡⵓⵔ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵓⵜ ⵏ ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴽⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⴼ.
ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵎⴰ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⵉⴳⵓⵜ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵏⵉⴷ ⴷ ⵉⵔⵉⵎ ⵏ ⵉⵏⵇⵇⵉⵙⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵉⵙⴽⵜ ⵉ ⴷ ⵎⴰ ⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵣⵣⵔⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵔⵉⵎ ⵏ ⵓⵏⵇⵇⵉⵙ ⵏⵏⵙ 19 ⴷ 20 ⴷ 21 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵜⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵜⵎⵉ ⴽⵔⴰ ⵉⴳⴰⵜ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⵃⵢⵓ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ 22 ⴷ 23 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023.
ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⵡⵉⵙ 75 ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⵔⵉ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵎⴰ ⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵣⵣⵓⵜⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵓⵙⴽⵜⵉ ⴰⴷ : ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵥⵍⵉⵙ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⵉⵜⵜⴳⴰⵏ ⵜⵜⵎⵉ ⵉ ⵓⵙⵔⴼⵓⴼⵏ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵜⵙⵎⵉⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵉⵓⵙⴷⵍⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ.

 • ⴹⴰⵕⴰⵜ ⵎⴰⵢⴰ ⵢⴰⴷ, ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 56.23 ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 43 ⴳ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 19.94 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⴰⵡⵓⵍ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ, ⵉⵃⵢⵢⵉⵍ ⵜ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵕⵢⴰⴹ ⵎⵥⵡⴰⵕ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ.
 • ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ, ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.804 ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⴼⵍⵏ ⴰⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.17.408 ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴼⴼⴰⵖⵏ 11 ⴷⵓⵍⵇⵉⵄⴷⴰ 1438 (4 ⵖⵓⵛⵜ 2017) ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵜⴰⴳⴳⴰⵣⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⵉ ⵉⵏⵍⵎⴰⴷⵏ ⴳ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴰⵣⵓⵍⴰⵏ, ⵉⵃⵢⵢⵉⵍ ⵜ ⵢⵓⵏⵙ ⵙⴽⴽⵓⵔⵉ ⵓⴱⵓⵃⵙⵙⵓ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⵏⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⴰⵔ.
 • ⵉⵣⵔⵉ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵙ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.151 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵉⵎⵙⵓⵡⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴷ ⵜⵡⵓⵏⵏⴰⴹⵜ ⵣⵖ ⵉⵥⵏⵥⴰⵕⵏ ⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵏ, ⵜⵃⵢⵢⵉⵍ ⵜ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⴱⵏⵄⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵣⵎⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ. 
 • ⵉⴹⴼⴰⵔ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⴷ ⵓⵙⵖⵥⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.951 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏⵜ, ⵜⵀⵢⵢⵉⵍ ⵜ ⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵖⵉⵜⴰ ⵎⵣⵣⵓⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵎⴰⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⴷ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ, ⴹⵕⴰⵜ ⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⴳⵉⵙ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵉⵜⵜⴰⵡⵏⵏⴰⵏ.
   

ⵉⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵏⵖⵎⵙ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵚⵟⴼⴰ ⴱⴰⵢⵜⵜⴰⵙ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⴱⴰⵕⵍⵎⴰⵏ, ⴰⵎⵙⵉⵡⵍ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵥⵍⵉⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵙ :
ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ : 

 • ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴷⵉⵡⴰⵏⵉⵜ ⴳⵔ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵚⵓ, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴰⴹⵏ ⴳ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⴳ 9 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2023 ⴷ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 37.23 ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵢⴰⴷ.

ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ :  

 • ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⴷ ⵉⴼⴼⴰⵖ ⵍⵃⴽⵎ ⴳⵔ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴱⵓⵔⴽⵉⵏⴰ ⴼⴰⵚⵓ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴰⴹⵏ ⴳ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⴳ 9 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2023 ⴷ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 38.23 ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵖⵣⵏ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ.
   

ⵉⵙⴳⴳⵯⵔⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴰⵡⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ-ⵜⴰⵎⵏⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵢⵏ ⵡⴰⵔⵓⵙⵎⵉⴷⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ :
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵃⵙⵏ ⵃⵍⵍⵓ, ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵔⵅⵓ ⴷ ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵢⵜ 
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴰⵡⵙⵜ ⵏ ⵜⵄⵄⵓⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ  :
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵓⵥⵢⴰⵏ ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵉⵏ ;
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴰⵡⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⴷ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ, ⵉⴳⵔ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵥⴽⴰⵡ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍ  :
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ ⵙⴽⵓⵏⵉ, ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ ⴷ ⵣⴰⴳⵓⵔⴰ ⴷ ⵜⵉⵏⵖⵉⵔ ;  
 • ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵎⴰⵡⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵍⵏ : 
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵄⵓⵎⴰⵕ ⴱⵓⵄⵜⵎⴰⵏ, ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴷⴰⵏ-ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ ⴳ ⵍⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷⵢⴰ
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵎⵊⵉⴷ ⴼⴰⵔⵛⵉ, ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ ⴳ ⵚⵟⵟⴰⵜ.
    

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ