ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ30 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2023

CG-1-2023-12-07.jpeg

ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ23 ⵊⴰⵎⴰⴷⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ 1445, ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 07 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2023, ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵏ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵙⵍⴳⵏⵏ ⴷ ⵓⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⵏ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

 • ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵖⵥⵏ  ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⵉⵎⵕⵙⵓⵎⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵓⵏⴳⵔⵡ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵓⵛⵛⵉⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵜⵃⵢⵉⵍ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵙⵜⴰⴼⴰ ⴰⴱⴰⵢⵜⵜⴰⵙ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵡⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵣⴷⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵓⴱⴰⵕⵍⵎⴰⵏ ⴰⵎⵙⵡⵉⵍ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵥⵍⵉⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵢ ⴰⴷ ⵙ :
  • ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.690 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 60.22 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⴳⵔⵡ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵓⵛⵛⵉⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵉ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⴰⵏ ⵜⴰⴷⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵖ ⵜⵜⴰⵎⵥⵏ ⵜⵉⵖⵔⴰⴷ.
  • ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.866 ⵉⵙⵢⴰⴼⵓⵏ ⴰⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.22.797 (29 ⵏⵓⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 2022) ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 65.00 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵏⴳⵔⵡ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵓⵛⵛⵉⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵉ ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⴰⴽⴽⴰⵏ ⵜⴰⴷⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙⵏ.
 • ⴹⵕⴰⵜ ⵎⴰⵢⴰ ⴰⴷ, ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴹⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.751 ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵓⵡⵔⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵣⴷⴷⵓⵖ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ. 
 • ⵉⵎⵎⴰⵜⵜⵉ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴹⵜ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵕⵙⵓⵎ ⵓⵟⵟⵓⵏ 2.23.720  ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⴳⵎⵉⵍⵜ, ⵜⵃⵢⵢⵉⵍ ⵜ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵜⵉⵎⴰ ⵥⴰⵀⵔⴰ ⵄⵎⵎⵓⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵏⵉⴹⵉ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ  ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵙⵙⴷⴷⵉⴽⵉ, ⴰⵎⴰⵡⴰⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴳⴰⵎⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ.

ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵓⴽⴰ ⵙⴰⵊⵊⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ ⴳⵔ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴳⴷⵓⴷⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⴱⵓⵔⵜⵓⵖⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⴳⵎⴹⵏ ⴳ ⵍⵉⵛⴱⵓⵏⴰ ⴳ 12 ⵎⴰⵢ 2023 ⴷ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵓⵟⵟⵓⵏ 40.23 ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵖⵥⵏ ⴰⵎⵙⴰⵙⴰ ⵢⴰⴷ, ⵢⵃⵢⵉⵍ ⵜ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⵡⴰⴼⵉ ⵍⴼⵜⵉⵜ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵯⵏⵙ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷⵓⵎⵢⴰⵡⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵏ ⵏⵓⵎⴰⴹⵍ. ⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴰⴹⵏ ⴳ ⴷⴰⵅⵍⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 28 ⴰⴱⵔⵉⵍ 2023,
 

ⵉⵙⴳⴳⵯⵔⴰ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⵏ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵎⵓⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴼⵙⵏⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴼⵍⵍⴰⵜⵉⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ 92 ⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ :

 • ⴳ ⵜⵎⴰⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⴰⵍⵏ :
  • ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵃⵎⴰⴷ ⵣⵊⴰⵔⵉ, ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓⵜⵏ  ⴷ ⵓⵙⵍⵉⴳⵏ ;
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵕⴰⴷ ⴼⴰⴹⵉⵍ, ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵍ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⴷ ⵜⵉⵔⵔⴰ ;
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵍⵖⵣⵍⴰⵏⵉ, ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵓⵣⵔⵔⴰⴼ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ;
  • ⵎⴰⵙⵙ  ⵃⴰⴱⴷ ⵕⵕⴰⵃⵉⵍ ⵎⵏⵄⴰⵎ, ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴷⴷⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⵎⵎⵓⵍⵍⴰ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵏ ;
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵕⴰⴷⵉ ⴰⵄⵎⴰⵔ, ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ.
 • ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⴰⵍ  :
  • ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⴱⴰⵏⵏⴰⵏⵉ ⴰⵎⵛⵉⵟⴰ, ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⵥⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵍⵄⵔⴰⵢⵛ ;
  • ⵏⴰⴱⵉⵍ ⵙⴼⴼⴰⵃ, ⴰⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵖⵡⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⵥⵍⴰⵢⵜ  ⴳ ⵡⴰⵔⵣⴰⵣⴰⵜ.
    

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ