ⴰⵔ ⵉⵙⴱⵔⵔⴰⴽ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵡⵕⵓⴱⵉ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵚⴱⵏⵢⵓⵍⵉ

CG-1-2023-12-14.jpeg

ⵉⵙⴱⵔⵔⴽ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⴰ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 14 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2023 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⵓⵙⵉⵀ ⵎⴰⵏⵡⵉⵍ ⴰⵍⴱⴰⵕⵉⵙ, ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⵡⵕⵓⴱⴱⵉ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵡⵚⴱⵏⵢⵓⵍⵉ, ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵔⵣⴼⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵖⵔ  ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵙⴳ ⵜⵎⵍⵉⵍⵜ ⵜⵓⵣⵔⵉⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⵜⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵉⵏⵔⴰⵏⵉⵏ ⴳⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ ⴳ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ.
ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ, ⵙⵙⵓⵜⴳ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵏⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ, ⴷ ⵜⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵜⴰⵙⵉⵏⵔⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⴰⵔⴰⴱⵉⵜ ⴷ ⵜⵚⴱⵏⵢⵓⵍⵉⵜ,  ⵍⵍⵉ ⵅⴼ ⵓⴳⴳⴰⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⴷ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴼⵉⵍⵉⴱⵉ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ.
 

ⵙⵙⵓⵜⴳⵏ ⵉⵎⵏⴱⴰⴹⵏ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴷⵙⵏ ⵙ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵉⵏ ⴳ ⵎⵉⵏ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵖⵔ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵉⵙⵜⴰⵡⵀⵎⵎⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⵏ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ, ⴷ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵏⵎⵉⵍⴰ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵜⴼⵍⵙⵜ ⵏ ⴳⵔⴰⵙⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⴱⴷⴷⴰ ⵉⵍⴰⵏ ⵍⴼⴰⵢⵜ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵙⴳ ⵉⴱⵔⵉⵔ 2022, ⴹⴰⵕⵜ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵚⴱⵏⵢⵓⵍⵉⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵉⴷⵔⵓ ⵙⴰⵏⵛⵉⵣ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵙ ⵜⵖⵓⵔⵉ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵊⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵜⴰⵖⵓⵍ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵜⵕⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵜⴳⴰ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴳⵜⵉⵙⵉⵏⴼⵏ ⴳ ⴰⵎⵓⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵏⵎⴰⵕⵕⴰ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ