ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⴱⴷⴷⴰ ⵅⴼ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ

cg-7_2023-12-26.jpeg
 • ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴼⴽ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵖⴰⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵢⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵖⵔ ⴳ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⵉ ⵉⵙⵓⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ;
 • ⴰⴷ ⵜⵜⵓⴼⴽ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴳⵏ 1000 ⴷⵔⵀⵎ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵉ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⴰⵎⵓⴼⴰⵢⵜ (ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵙⴽⴰⵍⴰ), ⵙⴳ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ 3 ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙ 5;
 • ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵔⵏⵉ ⵏ ⵉⵎⵢⴰⵔⴰⵣⵏ ⵓⵙⵎⵉⴷⵏ ⵉ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⵉⵜⵜⴳⴳⵏ 500 ⴷⵔⵀⵎ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵜⴰⴷⴼ ⴳ ⵜⵡⵙⴰⴷⵓⵔⵜ;
 • ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵔⵏⵉ ⴳ ⵉⵎⵢⴰⵔⴰⵣⵏ ⵓⵙⵎⵉⴷⵏ ⵉ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⵕⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⵕⵏ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⵉⵜⵜⴳⴳⵏ 300 ⴷⵔⵀⵎ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⵉ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ;
 • ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵓⵙⵍⵉⴷⵜ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵙⴽⴰⵍⴰ ⵉ ⵡⵉⵙ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵜⴰⵢ ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵉⵜⵜⵙⵎⴰⴷ ⵓⵙⴽⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⴰⵎⵓⴼⴰⵢⵜ ( ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵙⴽⴰⵍⴰ).

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴰⴱⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵙ ⵜⵜⵉⵇⵏⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⵉⵎⵥⵕⵉ, ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ  ⵙ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴹⴰⵕⵜ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵜⵓⵡⴹⵜ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵜⴰⴳⵏⵙⴰⵙⵜ, ⵖⵔ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴳ ⵉⵙⵏⴰⵎⵏ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ, ⵜⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵀⵍ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⴱⵔⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ, ⴷ ⴰⴽⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⴰⵉ ⵏ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵔⵓⵙⵏ ⴰⵏⵍⵎⴰⴷ ⴳ ⵜⵥⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⴽⴰ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ.
ⵙⴳⵎⴹⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙ, ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵙⵏ ⴰⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵣⵡⵍ “ⴰⴼⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵎⵎ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ”, ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴰⴽⵉⴱ ⴱⵏ ⵎⵓⵙⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵓⵏⵙ ⵙⵙⴽⵓⵔⵉ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵥⵢⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⵙⵓⴳⴳⴰⵔ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⴰⵍⵜ, ⴷ ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ: ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵓⵙⵍⵎⴷ UMT, ⴷ ⵓⵏⵎⴰⵍⵍⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵓⵙⵍⵎⴷ CDT, ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ ⵉ ⵓⵙⵍⵎⴷ UGTM, ⴷ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵓⵙⵍⵎⴷ FNE, ⴷ ⵓⵏⵎⴰⵍⵍⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵉ ⵓⵙⵍⵎⴷ FDT.

 

ⴷⵉ ⵓⵣⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵜⵓⴳⴹⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵍⵍⵉ ⵜⴳⴳⴰ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵎⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵏⵎⵓⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⴳⵏⵙⴰⵙⵜ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵏⵉⴳⵔⴰⵏ, ⵍⵍⵉ ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⴷⵖⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜ ⴳ ⵓⵎⵔⴰⵔⴰ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⵟⵟⴰⵚ ⵏ ⵏ ⵉⵙⴰⵜⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ ⵉⵙⴳⵓⴷⵉⵏ, ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴷⵓ ⴳ ⵓⵙⵎⵉⴽⵍ ⵏⵏⵙⵏ  ⵙ ⵎⵢⵏⵏⴰ ⵉⵏⵎⵏ ⵉⵕⵡⵓ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⵄⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⴰⴷ ⵢⵓⵡⵉ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ 10 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2023, ⵉⵜⵜⵓⴳ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵅⴼ:

 • ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⴼⴽ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵖⴰⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵢⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵏⵏⵙⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴱⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵖⴰⵏⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ;
 • ⴰⵙⵡⵜⵜⵓ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵖⵔ ⴳ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⵉ ⵉⵙⵓⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵙⵖⵔ, ⵙ ⵓⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴷⴼⴼⵔ ⵎⵉⵏ ⵖⴰ ⵜⵄⵍⵓ ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⴱⴷⴷⴰ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ ⴷ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵜⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⴷ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ, ⴳ ⵎⵉⵏ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵙⴼⵙⵉⵙ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵓⵏⴰⵖⵉⵣ ⵏⵏⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵙⴼⵙⵉⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵉⵏⵢⴰⵜⵏ ⵉⵣⵎⵣⴰⵏⵏ;
 • ⴰⵙⵖⵣⵏ ⵏ ⴰⵏⴳⵔⴰⵡ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵜ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵓⵥⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵍⵓⴳⵏⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵖⴰⵍ;
 • ⴰⵙⵓⵔⴳ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵣ ⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴽⴽⴰ ⵓⵖⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ 10 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2023, ⵉ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⴰⵎⵓⴼⴰⵢⴰⵜ (ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵙⴽⴰⵍⴰ) ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵜⵜⴰⵏ ⴳ 1000 ⴷⵔⵀⵎ ⵉ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ, ⵙⴳ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙ 3 ⴳ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙ 5;
 • ⵜⵉⵔⵏⵉ ⴳ ⵉⵎⵢⴰⵔⴰⵣⵏ ⵓⵙⵎⵉⴷⵏ ⵉ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵏ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⵏ 500 ⴷⵔⵀⵎ ⵉ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵜⴰⴷⴼ ⴳ ⵜⵡⵙⴰⴷⵓⵔⵜ;
 • ⵜⵉⵔⵏⵉ ⴳ ⵉⵎⵢⴰⵔⴰⵣⵏ ⵓⵙⵎⵉⴷⵏ ⵉ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⵕⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⴰⵍⴰ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⵕⵏ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⴰⵙⴳⵎⴰⵏ ⵙ ⵎⵉⵏ ⵉⵜⴳⴳⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵏ 300 ⴷⵔⵀⵎ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⵉ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ;
 • ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵓⵙⵍⵉⴷⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵙⴽⴰⵍⴰ ⵉ ⵉⵙⵓⵜⴰⵢ ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵉⵙⵎⴷ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵙ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⴰⵎⴰⵓⴼⴰⵢⵜ  (ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵙⴽⴰⵍⴰ), ⵎⴰ ⵔⴰⴷ ⴰⴷ ⵖⵔⵙ ⴰⵍⵉⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2026, ⵙ ⵓⵣⴷⴰⵢ ⵖⵔ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ;
 • ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ 2024, ⵙ ⵓⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⵉⵎⵙⴳⵔⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵜ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵙⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵍⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵜⴳⵏⵙⴰⵙⵜ;
 • ⴰⵙⵎⴽⵍ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⴰⵏⵏ ⵙⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⴳⵔ 2017 ⴷ 2021; 

ⵉⵜⵜⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⴳ ⵉⵎⵓⵙⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⴷ, ⵅⴼ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵉⵜ ⵙ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⴷ ⵓⴷⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⵖ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍ ⵏ ⵔⵔⵢⴰⴷⴰ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2027, ⴰⴽⴷ ⵎⵉⵏ ⵉⵙⵙⵓⵜⵓⵔ ⵎⴰⵏ ⴰⵢⵏⵏⵉ ⵙⴳ ⵓⵍⵜⴰⵖ ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⴷ ⵜⵓⵜⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⴷ ⵜⵎⵔⵙⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵉⴳⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵉ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏ.
ⵉⵙⵙⵓⵜⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ, ⵙ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵉⵎⵏⵉⴳⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵎⵙⵖⴰⵏⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴳ ⵉⵙⵙⴽⵜⵉ ⵙ ⵓⴷⴳⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵍⴽⴰⵎ ⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ, ⴷⴰ ⵉⵄⴷⴷⵓ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴰⴷ, ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⴳ ⵓⵊⴱⴰⵕ ⵏ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⵉ ⵢⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⵉ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵙⵜ ⴳ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵜⵜⵢ ⵏ ⵓⵏⵣⴰⵖ ⵖⵔⵙ ⴷ ⵓⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵜⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⵙ.
ⵢⵓⴷⴼ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵔⵅⵅⵓ, ⴷⵉ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵙⴳ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏⴳⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⴳⵏⵙⴰⵙ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵍⵍⴰ, ⴹⴰⵕⵜ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵜⴼⴼⵖ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ 10 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⴳ ⵏⵍⵍⴰ, ⵙ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⴰⵏⵎⵣⵔⵓⵢ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵄⵉⵏⵏ ⵉ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⴷ ⵜⵓⵜⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵎⵉⵏ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵖⵔ ⵜⵔⵏⵉ ⵏ ⵜⵖⵔⴰⴷ, ⴷ ⴰⵡⴷ ⴰⴼⵓⴽⴽⵓ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵉⵙⴷⵡⵏ ⵉⵜⵜⵢⴰⴳⵍⵏ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ.
ⴰⴷ ⵏⵙⵙⴽⵜⵉ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⵙ ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ 10 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ ⴳ ⵏⵍⵍⴰ, ⵜⴻⵜⵜⵓⵖⵜⴰⵙⴰ ⵜⵉⵔⵏⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⴳ ⵜⵖⵔⴰⴷ ⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⴷ ⵜⵓⵜⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⵙ ⵓⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵙⵜ ⴷ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵏⵏⵙ, ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ ⵏ 1.500 ⴷⵔⵀⵎ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ, ⵉⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴼⴽⴰ ⵅⴼ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ (ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2024 - ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 225).
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ