ⴰⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ , ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵡⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵚⴱⵍⵢⵓⵏⵉⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵉⴹⵕⵓ ⵚⴰⵏⵛⵉⵥ

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ