ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵜⵢⵓⴱⵢⴰ

9e095d63-ea77-41cb-ae2c-889544add724.jpg

 ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ, ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵜⵢⵓⴱⵢⴰ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⴰⵔⵏ "ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⴷⴷⵓⵔⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ".

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵜⵢⵓⴱⵢⴰ, ⴰⴱⵉ ⴰⵃⵎⴰⴷ, ⵜⴰⵎ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⵏⵡⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙⵙ 32 ⵏ ⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⵍⵍⵉ ⵢⵕⵥⵎⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⴹ ⵍⵍⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⴰⵎⴰⵙ ⴳ ⵜⵎⴰⵣⵓⵏⵜ ⵜⵉⵜⵢⵓⴱⵢⵉⵜ, ⵎⴰⵙ "ⵖⵓⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵜⵢⵓⴱⵢⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⴰⵔⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⴷⴷⵓⵔⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⴼⴽⴰ ⴰⴱⵖⵓⵔ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵏ".

ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⴱⵉ ⴽⵛⵎⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵉⵎⴳⴰⵔⵏ ⵉⵔⵏⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵉⵜⵢⵓⴱⵉⵏ ⵙⴳ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵙ ⵉⵜⵢⵓⴱⵢⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2016 ⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵏⴽⵔ ⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵜⵉⵙⵏⵔⴰⵏⵉⵏ, ⵍⵓⵎⵎⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ, ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵉⵎⴹⴽⴰⵕⵏ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⴷⴰⵡⵏ.

 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ