ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ

asiwd-anghmas.jpg

ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⴹⴼⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ, ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⵢⴰⵏ ⴰⴼⵙⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵉⵎⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⴳⵓⴼⵙⵓ.

ⵔⴰⴷ ⵙⵓⵍ ⵉⵥⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ, ⵉⵥⵍⵉ ⵡⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵉⵎⵙⴼⴰⴹ ⵏ ⵜⴷⵔⵓⴼⵉ "ⵍⵓⵊⵉⵙⵏⵜⵉⴽ ⵚⵚⵟⴰⵜ", ⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⴰⵔⵏⵓ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵉⵍⵓⵍⵍⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵙⴼⴹ "ⵍⴱⵟⵡⵉⵢⵢⴰ", ⴷ ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵥⵔⵉⴳⵜ ⴷ ⴰⵙⵉⴳⴳⵣ.

ⵔⴰⴷ ⵉⵥⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵉⵙⵙⵓⴼⵖⵏ ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵣⵉ ⵉⵍⵍⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴳⵎⴰⴹⵏ ⴳ ⵕⵡⴰⵏⴹⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⵎⴰⵕⵚ 2018. 

ⵔⴰⴷ ⵉⵇⵇⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⴰⴹⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴳ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵎⵉⵔ ⵡⵉⵙⵙ 92 ⵙⴳ ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ.

ⵎⴰⴱ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ