ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ: ⵔⴰⴷ ⵜⴽⵎⵎⵍ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵔⵙ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵜⴰⵙⴰⵡⴰⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵜⵔⴰⵔ ⵜⴰⵎⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ

MAPPH_20170801_0021_MAP_map.jpg

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵜⵔⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⴽⵎⵎⵍ ⴰⵙⵔⵙ ⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵙⴰⵡⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵜⵔⴰⵔⵏ ⵜⴰⵎⵙⴳⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵏⴽⵔⵏ ⵙ ⵜⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵥⴹⵕ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵉ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵉ ⵢⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⵍⵍⵉ ⵢⵔⴰⵔⵏ ⵅⴼ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⵅⴼ "ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵙⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵎⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵉⴳⵔ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴷ ⵜⵏⵥⵕⵉⵏ ⵏ ⵓⵜⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ", ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ, ⵎⴰⵙ ⵜⴹⴼⴰⵕ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⴹⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ, ⴷ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵎⵛⵜⴰ ⵏ ⵉⵎⴰⴽⴰⵣⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⵓⵎ ⴰⴷ. 

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙⴳ ⵜⵙⴰⵡⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵎⵙⵡⵓⵔⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⵔ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵍⵍⵉ ⵢⵡⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵔⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴱⴰⴹ ⵍⵍⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵍⵜⵖ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⵏ ⵜⵎⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⴷ ⴰⴽⵎⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵢⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴷ ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⴳⴷⵓⴷ ⴷ ⵉⴱⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴷⵓⴷ ⴷ ⵉⵍⵓⴳⵏ ⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵏ. 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ