ⵉⵔⵣⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴽⴷ ⵉⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⵎⴹⵍ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ ⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴰⴷ ⵙⵡⵓⵏⴼⵓⵏ ⵉⵅⵙⴰⵏ ⵏⵏⵙ

DSCF0675.jpg

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⴰⵢ ⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⴳⵍⵍⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ, ⴰⴷ ⵙⵡⵓⵏⴼⵓⵏ ⵉⵅⵙⴰⵏ ⵏⵏⵙ, ⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵎⵔⴰⵡ ⵔⵎⴹⴰⵏ ⴰⵏⴱⴰⵔⴽ, ⵉⵔⵣⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⴽⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴷ ⴷⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ, ⵖⵔ ⵓⵙⵎⴹⵍ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵣⴳⵉⴷⴰ ⵏ ⵃⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⴰⴷ ⵥⵥⴰⵍⵍⵏ ⵖⴼ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵣⴷⴰⴳⵏ.

ⵉⴳⴰ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵃⵉⴹⵕⵏ ⵉⵙⴼⴰⵙⴽⴰⵜⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵖⴰⵔ ⵍⵍⵉ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⴱⴰⵢ ⴷ ⵜⵓⴱⴷⴷⴰ ⵓⵙⵍⵉⴷⵏ ⴷ ⵜⵖⵏⵙⴰ ⵉⴱⵓⵔⵣⵏ ⵖⴼ ⵓⵜⵙⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ, ⴷ ⵓⵎⵣⴰⵖ ⵖⴼ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ ⴷ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵏⵏⵙ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ