ⵉⵔⵣⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵖⵔ ⵉⴳⵊⴷⵉ ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵏⵏⵡⴰⵚⵕ

Photo-3-2022-06-22_0.jpeg

ⵉⵔⵣⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵖⵔ ⵉⴳⵊⴷⵉ ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵏⵏⵡⴰⵚⵕ
ⵉⵔⵣⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 22 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2022, ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⵔⵙⵜⴰⵢ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵙⵉⵏ ⵊⴰⵣⵓⵍⵉ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵎⵉⴷ ⴱⵏⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⵍⴰⵏⴷⴰⵍⵓⵙⵉ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ ⵙⴰⴼⵔⴰⵏ ⵏⴰⵙⵉⵍ ⵎⵓⵔⵓⴽⵓ, ⵉⴳⵊⴷⵉ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⴳ ⵏⵏⵡⴰⵚⵕ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵉⴳⵊⴷⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⵉⴱⴷⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙⴳ 20 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵙ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰⵜⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ.
ⵉⵙⵙⵏⵜⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵙⵎⴰⵇⵇⵍ ⵖⴼ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⴷ ⵜⴰⵢⴰⵏⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵢⴰⴼⵓ ⵙⴰⴼⵔⴰⵏ ⵏⴰⵙⵉⵍ ⵎⵓⵔⵓⴽⵓ ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵉⵕⵥⵎ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷⵏ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ, ⵙⴳ 16 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ, ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵍⵍⵡⴰⵏ ⴰⴱⵓⵖⵍⵓ ⵉⵙⵙⵓⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵍⵉ ⵏ ⵜⵏⵎⵣⵉⵣⵡⵔⵜ ⴷ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵜⴰⵎⵔⵏⴰⵡⵜ, ⴰⵙⵖⵏⵓ ⵏ ⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵓⵙⵍⵉⴷⵏ,, ⴳ ⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵔⵡⴱⵏ ⴰⵕⵥⵥⵓⵎ ⴷ ⵓⵙⴱⴰⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵢⴰⴼⵓ ⵏ ⵉⵏⵙⵎⵓⵙⵙⴰ ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵉⵏ, ⵙ ⵓⵙⴰⵔⵓ ⵉⵍⴽⵎⵏ 6000 ⵎⵉⵔⵓ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ.
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⴰⵍ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ, ⵉⵔⵣⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵖⵔ ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵓⵛⵛⵔⴽⴰ ⴳⵔ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⴳⵔ ⵓⵙⵍⵉⴳ, ⵢⴰⵡⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵏⵓⵏ ⵏ 12000 ⵏ ⵡⵓⴷⵎ ⴷ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⴼⵓⴽⵙ ⵏⵏⵙⵏ, ⴷ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⴰⵙⴰⴷⵎⵔ ⵉ ⵡⴰⵙⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⴷⵖⵔⴰⵏ.
ⵉⵙⴳⵔⵓ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵖⴼ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵎⵉⴷ ⴱⴰⵔⴽ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⵉⵍⵍⵏⴰ ⵖⴼ ⵓⵣⴰⵔⵓ ⵏ 128 ⵀⵉⴽⵜⴰⵔ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⵉⵍⴻⵍⵍⵉⵜ ⵉⵙⵙⵏⴽⴰⴷⵏ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴳⴳⵓⵜⵏⵉⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵜ ⴷ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴷ ⵜⴻⵜⵇⵏⵉⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵓⵍⴼⴰⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⴰⵎⵔⵏⵓ ⴰⵎⵏⴰⴼⵍⵍⴰ.
 

ⵉⴳⴰ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵉⴱⴷⴷ ⵖⴼ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵉⵙⵙⵏ ⵉⴳⵊⴷⵉ ⴰⴷ, ⵓⵍⴰ ⵉⴷⵉⵔⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴹⴰⵕⵜ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴷⵓⵙ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⴳ ⵜⴰⴷⴽⴽⵯⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⴰⵖⵓⵍⵜ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⵎⵏⴰⴹ ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ, ⵉⵎⵉⵍ ⵉⵙⵙⵓⵜⴳ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ, ⵙ ⵡⴰⵍⴰⵍ ⴰⵎⵖⴰⵡⵍ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⵜⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⴳⵊⴷⵉ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⵜⵓⵍⴷⵉⵢⵜ ⵏ ⵉⵎⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵓⵜⴳ ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⵙⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⴰⴷ, ⴳ ⵓⵢⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵏⵏⵉⴳ ⵓⵢⵍⵍⵉ ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2019 ⴷⴰⵜ ⵓⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⵏⵜⴰⵎⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⵉⴷⵓⵙ ⵍⵍⵉ ⵜⵍⴰ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ.
ⵉⴼⵉⴽⴽ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⴱⴷⵔ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⴰⵢⵍⴰⵍⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ, ⴰⵔ ⵉⵙⵙⵅⴷⴰⵎ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 20000 ⵏ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴳ 142 ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵏⴰⵜⴰⵢⵜ, ⵉⵏⴳⵔⴰⵙⵏ ⵜⵉⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ 37%, ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵥⵕⴰ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⵎⵙⵉⴷⴼ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵏⵏⵉⴳ 40 ⴳ ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ, ⵉⵙⵍⵍⵡⵓ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⴳⵯⵙⴰⵏⵜ ⵉⵍⴽⵎⵏ 17 ⴳ ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ( ⴳ ⵜⴼⵔⴽⵜ 2017- 2020) ⵢⴰⵡⴹ ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵓⵄⴰⵎⴰⵍⴰⵜ 20 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷⵔⵀⵎ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ