ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵓⵙⴰⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ

2022-08-31-1.jpeg

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⴰⴽⵕⴰⵚ 31 ⵖⵓⵛⵜ 2022, ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⴰⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ: ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⴳⵏⵙⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⴼⵉ ⵍⴼⵜⵉⵜ, ⴷ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴷⵉⵢⴰ ⴼⵜⵜⴰⵃ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵟⵟⴰⵍⴱ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵍⴰⵍ ⵖⵓⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴳⴰⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ , ⴷ ⴰⵡⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴱⵓⴱⵔⵉⴽ, ⴷ ⵓⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⵍⵃⵍⵓ
ⵢⵓⵛⴽⴰ ⴷ ⵢⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵡⴹ ⴰⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⵅⴼ ⵓⵣⵔⴰⴳ ⵏ ⵢⵉⵍⵉⵢ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏⵏⵙ , ⵍⵓⵎⵏ ⵎⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⵙⵎⴷⵍ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ.
 

ⴳ ⵓⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵙⵙⴽⵜⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⵜⵉⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙⴳ ⵜⵉⵣⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏⵏⵙⵏ; ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵣⵣⴳⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵓⵃⵟⵟⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵅⴼ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ, ⵉⵙⵙⵎⵜⵔ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵔ ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵓⴼⵖ 22 ⵏ ⵓⵎⵔⵙⵓⵎ ⵓⵙⵏⵉⵙ, ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵢⵓⴷⵊⴰ ⴰⵙⴼⵍⵙ ⵓⵛⵛⵉⵍ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵉ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵜⵏ  ⴰⵔⴽⵔⵉⵢⵏ ⴷ ⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵓⵣⵔⴼ ⵏⵏⴰ ⵙⵔⵙⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ;
ⴷ  ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵙⵡⴰⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵖⵍⴰⴼ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴷ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⴷⴷⵔⴼⵏ ⴳ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵔⵙⵓⵎⵏ ⴷ ⵉⴹⵕⵉⵚⵏ ⵉⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵎⴰⵜⴰ ⴰⵙⴼⵍⵙ ⵓⵛⵛⵉⵍ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ ⵅⴼ ⵉⵎⵙⴱⵖⵔⵏ ⵉⴷⵡⴰⵍⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵙⵏⵊⵊⵉⵜ “ ⵕⴰⵎⵉⴷ” ⴷⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2022
ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⴰⴷ ⵇⴰⴷ ⵉⵙⵙⴼⵔⴳ ⵉⵎⵙⴰⵢⵏ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ “ ⵕⴰⵎⵉⴷ” ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵡⵓⵎⴽⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴷ ⵓⵙⴱⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵓⵛⵛⵉⵍ ⴰⵙⵉⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⴰⴹⵓⵏⵜ
ⵉⴳⴰ ⵡⵉⵏ ⵓⴱⴷⴰⵔ ⵎⴰⵙⴷ ⵜⴰⵎⵙⴰⵙⵙⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⴷⴷⵓⵣ ⴰⵣⵓⵛⵛⵍⵏ ⵏ ⵓⵍⵜⴰⵖ ⵏ ⵉⵙⴱⵖⵔⵜⵏ ⵉⴷⵡⴰⵍⵉⵢⵏ ⴳ ⵓⵏⴰⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵜⴰⵎⵙⵓⵊⵊⵉⵜ”ⵕⵎⵉⴷ”   ⴳ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ