ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴳⵣⵍⵏ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022

ⵜⵙⵙⵓⴼⵖ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ  ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴳⵣⵍⵏ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022, ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵏⵜⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⴽⵔ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵢⵓⵔⵜ ⵜⵓⵏⵏⴱⵉⴹⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵣⴷⴳⵉ ⴷ ⵜⵓⵛⵛⵓⵔⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⴷ ⵓⵎⴳⴳⵉ ⴰⴽⴷ ⵜⵉⵎⵏⵜⵉⵍⵉⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵏⵣⴳⵓⵎⵏ ⵏⵏⵙ. 
ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍⴰ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴰⴷ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵙⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵓⵔⵉⴼⵜ ⵉⵛⵏⴰⵏ ⴳ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵖⵍⵍⵓ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⴷ ⵓⵙⵎⵎⵣⴷⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵓⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⵖⵉⵏⵏ ,  ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵙ  ⵍⴼⴹⵍ ⵏ ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵉⵃⵍⴰⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⴰⵔⵜ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ  ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵊⵊ ⵢⴰⵡⵙ ⵜ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⵏⴰⴹ  ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵜⴱⴱⴰⵢⴹⴰⵕⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵇⵇⴰⵃ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. 
ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⴳⵉⵙ ⵜⵉⵎⵔⴰⵔⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵇⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ, ⴰⵢⴷⴷⵖ ⴳⵉⵙ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⴽⵛⵛⵓⵎⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴹⵜ ⴷ ⵜⵎⴳⴳⵉⵜⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵓⵙⵉⵏⵜ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜⵉ ⵜⵉⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵉⵏ ⵉⵎⵢⴰⵏⴰⵡⵏ ⵃⵎ ⴰⴷ ⵙⴱⴷⴷⵏ ⵙⴳ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⵣⴷⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⴰ , ⴷ ⵓⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵖⴰⵏⵏ ⵓⵏⵏⴱⵉⴹⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵔⵙⵏ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵡⵏⴽ  ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ.

ⵉⴳⵎ ⵓⵎⵣⴷⴰⵢ

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ