ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ “ⴰⵍⵢⵓⵜⵉⵙ” ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ

رئيس الحكومة يترأس افتتاح الدورة السادسة لمعرض "أليوتيس"
رئيس الحكومة يترأس افتتاح الدورة السادسة لمعرض "أليوتيس"
رئيس الحكومة يترأس افتتاح الدورة السادسة لمعرض "أليوتيس"
رئيس الحكومة يترأس افتتاح الدورة السادسة لمعرض "أليوتيس"
رئيس الحكومة يترأس افتتاح الدورة السادسة لمعرض "أليوتيس"
رئيس الحكومة يترأس افتتاح الدورة السادسة لمعرض "أليوتيس"
رئيس الحكومة يترأس افتتاح الدورة السادسة لمعرض "أليوتيس"

ⵏⵏⵓⵕⵥⵎⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ “ⴰⵍⵓⵜⵉⵙ” ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵙ ⵢⵉⵍⵉ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ.
ⵉⵎⴽⵉⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵙ ⵢⵉⵡⵣ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵃⵎⵎⴰⴷ ⵚⴰⴹⵉⵇⵉ, ⴷ 32 ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵙⴳ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏⵉⵏ ⵙⴳⵙⵏ 13 ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵙⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⴰ.
ⵜⵜⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⵙⴳ 1 ⴰⵔ 5 ⴱⵕⴰⵢⵕ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴼⵙⴰⵔ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵙ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ : “ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴷⵓⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ : ⵜⴰⵎⵙⵙⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⵉⵍⵉⵜ ⵜⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏⵜ ⵜⵉⵎⵕⵡⵉⵜ”, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ.
ⵢⴰⵎⵓ ⴳ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴷ, ⵜⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴰⵙⴼⵙⵔ ⴰⵍⵢⵓⵜⵉⵙ, ⴳ ⵓⵣⴰⵔⵓ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵏⵏⵉⴳ 16 ⵉⴼⴹ ⵎⵉⵜⵔ ⴰⵎⴽⴽⵓⵥ, 337 ⵏ ⵓⵎⵙⴼⵙⵔ ⵙⴳ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵉⴼⴰⵔⵙⵏ ⵉⵢⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵓⴷⴷⵓⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵔⴰⴷ ⵉⵍⴷⵉ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴷ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 50 ⵏ ⵢⵉⴼⴹ ⵏ ⵓⵏⵔⵣⵓⴼ.
ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷ, ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵉ ⵉⵏⵔⵣⴰⴼ ⴷ ⵉⵎⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵉⵏⵏ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍ ⴷ ⵜⵏⵓⴼⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴷⵓⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ.
ⵉⵎⴽⵉⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵖⴼ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵏⵓⵍⴼⴰ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⴰⵎⵔⵏⵓ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵙⴷⴷⵉⵜⵏ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⵖⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⵉⵍⵉⵜ.
ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ, ⵉⵔⵣⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵔ ⵉⴳⵊⴷⴰ ⵏ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵙ ⵙⴰ ⵍⵍⵉ ⵉⴷⵍⵏ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵙⴷⴷⵉⵜⵏ ⵏ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵍⵍⵉ ⴳ ⵢⴰⵎⵓ ⵉⴳⵊⴷⵉ ⴰⵎⵔⵙⵍⴰⵏ, ⵉⴳⵊⴷⵉ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ, ⵉⴳⵊⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⴷ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵜⵎⵀⴰⵍ, ⵉⴳⵊⴷⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⵉⵡⵏ ⵉⵢⵍⴰⵏⵉ, ⵉⴳⵊⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵓⵍ, ⵉⴳⵊⴷⵉ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⵉⴳⵊⴷⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ.
 ⵉⵙⵙⵏⵜⵎ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴳ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵖⵎⵙⴰ, ⵉⵙ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵎⵓ ⵓⵙⴼⵙⵍ ⴰⵍⵢⵓⵜⵉⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴷ ⵉⴹⵉⵚ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴰⴱⴰⵢⵢⵓⵕ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19, ⵉⵙⵙⵎⵜⵔ ⵉⵙ ⵍⴽⵎⵏ ⵉⵚⵉⴼⵉⴹⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵍⵍⵡⴰ ⵢⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022 ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 28 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷⵔⵀⵎ ⵉⵜⵜⴳⴰⵏ ⵜⵉⵔⵏⵉ  ⵢⵉⵡⴹⵏ 16 ⴳ ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ.
ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵙ, ⵉⵙⵙⵏⵜⵎ ⵎⴰⵙⵙ ⵚⴰⴹⵉⵇⵉ, ⵉⵙ ⴷ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵉⴱⴷⴷⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⵏⵜⵉⵍⵜ ⵏ ⵓⵡⵔⵔⵄ ⵏ ⴽⵓⴼⵉⴷ-19, ⴰⵣⵎⵣⵣⵓ ⵉ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵏ ⵉⵙⵏⵓⵍⴼⵓⵜⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴳ ⵢⵉⵔ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⴳⴳⴰ ⵏ ⵡⴰⴹⴰⴼ ⴷ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ, ⵓⵍⴰ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵜⴳ ⵏ ⵉⴼⴰⵔⵙⵏ ⵉⵢⵍⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴼⴼⵓⵙ-ⵉⴼⴼⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵣⴰⵢⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ.
ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, ⵙⴼⴰⵡⵏ ⵉⵎⵙⵏⵎⴰⵍⴰⵏ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵉⵎⵊⵕⵉ ⴰⴷ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ ⵜⵉⵅⵅⵉⵜⵔⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⴰⴷⵎⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ, ⵙⵏⵄⵜⵏ ⵉⵙ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ 1.55 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵟⵓⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⴽⵔⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵎⵥ ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵉⵏⴳⵔ ⵉⵎⵙⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵉⴼⵔⵉⵡⵉⵜⵏ ⴷ ⵜⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 14 ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.
ⵉⵣⵎⵎⴻⵎ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵖⵣⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵉⵚⵉⴼⵉⴹⵏ ⵙⴼ ⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵏ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2022 ⵜⵉⵔⵏⵉ ⵙ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ 10 ⴳ ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⴷ 13 ⴳ ⵜⵉⴳⵎⵉⴹⵉ ⵙ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⴳ ⵓⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2021, ⵡⴰⵅⵅⴰ ⴷ ⵜⴰⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵙ ⵜⵓⵙⵙⵔⴰ ⵏ ⵉⵎⵉⵔ ⵏ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵉ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵢⵣ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⴱⵓⵊⴷⵓⵔ ⴷ ⵓⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵉⵔ ⵏ ⵓⵙⵓⵏⴼⵓ ⴰⴱⵢⵓⵍⵓⵊⵉ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⴰⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵏⵏⵉⴳ ⵜⴰⵎ ⵏ ⵉⵢⵢⵉⵔⵏ, ⵉⵎⵉⵍ ⵜⴻⵜⵜⵓⴳⴰ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⴰⴷ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵓⵖⵓⵍ ⵓⵙⴰⵜⵉⵎ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵉⴷⵔⵓⵙ ⵓⴳⵓⴷⵉ ⵏⵏⵙ ⴽⵉⴳⴰⵏ.
ⵜⵙⵙⵏⴽⴷ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴱⵖⵓⵔⵏ ⵙ ⵉⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵏⴰⵎⵎⵙⵏ ⵙ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵖⴼ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴷⵓⵔⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⵉⵍⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵢⴰⴼⵓ ⵏ ⵓⵙⴰⵍⵉ ⴳ ⵓⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⴻⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵉ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ ⵉ ⵢⵉⴳⵔ ⴷ ⵜⵍⵓⵖⵉ ⵏ ⵉⵙⴷⴷⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⴰⵎⵙⴰⴷⵓⵔ ⵉ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ.
ⴰⵔ ⵉⴳⴳⴰⵔ ⵓⵙⴼⵙⵔ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵓⵍⴰ ⵖⴼ ⵓⵙⵎⵓⵜⴳ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⵡⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵡⴰⵢⵏ ⵏ ⵉⴳⴰⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⴰⵣⵣⵓⵍⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵢⵉⴽⴽⵉⵏ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⴳ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⵉⵍⵉⵜ.
ⵜⵙⵜⵉ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵡⵓⵎⵓ ⵏ 49 ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ, ⵉⵏⴳⵔⴰⵙⵜⵏ 22 ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴰⴳⵎⴰⵎ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵖⴼ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴳⵯⵎⵔⵜ ⵜⴰⵢⵍⴰⵏⵜ ⴳⵔ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⴼ ⵓⴳⴰⵔⴰⵡ ⴰⵟⵍⴰⵏⵟⵉ (COMHAFAT)
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ