ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵢⵓⴳⴳⴰ ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵢⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵉ ⵜⵓⵛⵛⴽⵔⴰ ⵉ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵙ ⵢⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2026

cg--3-2023-03-17..jpeg
  • ⴰⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⴰⴱⵔⵉⴷⴰⵏ 2023-2026 ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵜⵍⴽⵎ ⴰⵔ 6,1 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷⵔⵀⵎ; 
  • ⴰⵙⵉⴷⴼ ⵏ 17,5 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⵍⵓⵍⵍⵓⵢ, ⴷ ⵓⵙⵍⵍⵡⵉ ⵏ 200 ⵏ ⵢⵉⴼⴹ ⵏ ⵓⵎⵡⴰⵊⴱ ⵏ  ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⴷ ⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷ , ⴷ ⵓⵙⵙⴹⵕⵓ 120 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷⵔⵀⵎ ⴰⵎⴰⵖⵓⵍ ⴰⴷⵔⵉⵎ ⴰⵎⵍⵖⴰⵜⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2026

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ 17 ⵎⴰⵕⵚ 2023 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, 
ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵓⵛⵛⵔⴽⴰ ⵉ ⵓⵙⵓⴳⴳⵣ ⵏ ⵜⴽⴰⵔⴹⴰ ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⴰⵏⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ, ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ ⵉⵍⴽⵎⵏ 6,1 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⴳ ⵡⴰⴳⵓⵔ ⵏ 2023-2026.
ⵉⵡⴰⴷⵣ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴳ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ, ⴰⵙⵙⴹⵕⵓ ⴰⵎⵥⵍⵉ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2022, ⵎⵖⴰⵔ ⵉ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⴰⵎⵍⵖⴰⵜ. ⵉⵙⵙⵎⴽⵜⵉ ⵙ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⴽⴰ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉ ⵓⴱⵖⵓⵔ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵅⴼ ⵓⵥⵍⴰⵢ ⵎⴰⵙⴷ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⵎⴰⵔⴰⵢ, ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰ 2 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷⵔⵀⵎ, ⵉⵙⵙⴼⵔⴳ ⴳ ⵉⵔⵉⵡ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⵣⵣⵓⵍⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴳⴳⴰⵥⵜ ⵏ ⵉⴼⵙⵏⴰⵜⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ.
ⵉⴱⴷⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⴰⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵓⵙⵍⵉⴷ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ,  ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵎⵥⵕⴰ  ⵜⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⴷⵊ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉⵙⵎⵍ ⵙ ⵓⵙⵍⴰⵜ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵙⵙⵏ  ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ 2022, ⴷ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴽⴷ ⵏ ⵚⴱⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⵍⴱⵓⵔⵜⵓⵖⴰⵍ ⵉ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴽⵓⵙⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ 2030.
ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⵙ,  ⵜⵏⵏⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵥⵥⴰⵀⵕⴰ ⵍⵎⵏⵚⵓⵕⵉ ⵄⵎⵎⵓⵕ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵏⵉⴹⵉ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ, ⵎⴰⴷ ⵙ ⵓⵊⵎⵉⵍ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏ ⵉ ⵇⵇⴰⵄ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵢⴰⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵓ ⴷ ⵓⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵔ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢ, ⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴰⴷⴼⵏ ⵎⴰⴷ ⵢⵓⴷⵙⵏ 11 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵍⵍⴰⵢ ⴳ 2022, ⵎⴰⴷ ⵉⴳⵣⴰⵏ ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⵔⵔⵢ 84% ⴳ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⵉⵏⴰⴷⴰⴼⵏ, ⴰⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⵓⵙⵖⵍ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵡⵓⵜⵜⴰⵏ ⴳ 63%. ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵢⵓⵡⴹ ⵓⵙⵖⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⵖⵓⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵙ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⵉⴷⵓⵙⵏ 116% ⵙ ⵓⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍ ⴷ 2019.
ⵜⵔⵏⴰ ⵎⴰⵙⴷ ⵓⴳⵓⵔ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⴳⴷ ⵢⴰⵖⵓⵍ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ, ⵜⴳⵍⵉ ⵜⵉⵎⵥⵕⴰ ⵜⴰⵎⴰⴳⴳⵓⵎⵜ ⵉ ⵓⵏⵓⴹⵓ ⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⵉⵏⴰⴷⴰⴼⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2030.
ⵜⵙⵙⵉⵔⵎ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ, ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⵜⵜⵓⵥⵍⴰⵢ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵏⵛⴽ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⵢⵓⵡⴹ 6,1 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴳ 4 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ :
ⴰⵍⴷⴰⵢ ⵏ 17,5 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵍⵍⴰⵢ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2026;
ⴰⵙⵙⴹⵕⵓ ⵏ 120 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⴷⵔⵀⵎ ⵙⴳ ⵉⵙⴰⴽⵛⴰⵎⵏ  ⵓⴷⵔⵉⵎ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2026;
ⵉⵙⵍⵍⵡⵉ ⵏ 200 ⵏ ⵓⵎⵡⴰⵊⴱ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⴷ ⴰⵔⵓⵙⵔⵉⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2026;
ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵉⴳⵔ ⴰⵙⵓⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ
ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵢⴰⵡⴰⴹⵏ ⵉⵡⵜⵜⴰⵙⵏ ⴰⴷ, ⵜⵜⵡⴰⵜⵙ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵖⵣⵉⵏⵏ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵢⵓⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵙ ⵓⵙⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵇⴰⵄ ⵜⵉⵎⵙⵙⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵙⵓⵍⴰⵏⵉⵏ, ⴳ:
ⴰⵙⵖⵣⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵉ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢ ⵉⵜⵜⴽⵓⵎ ⵅⴼ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⵙⵙⴰⵖ ⴳ 9  ⵏ ⵉⵙⴷⴷⵉⵜⵏ ⵉⵙⴳⵓⵎⴰⵏⵏ ⴷ 5 ⵏ ⵉⵙⴷⴷⵉⵜⵏ  , ⴰⵙⵔⵔⵓⵙ ⵏ ⵓⵖⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉ ⵓⵏⵓⴹⵓ ⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵓ;
ⴰⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵔ ⴷ ⵓⵙⴳⴷⵣ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵜⴰⵎⵥⵍⴰⵢⵜ ⵉ ⵜⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ;
ⴰⵙⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵙⵢⴰⴼⵓⵜⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵡⵓⴼⵓⵖ ⵏ ⵢⴰⵏ ..ⵏⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⵥⵥⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵙⵎⵓⵙⵙⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ;
ⴰⵙⵖⵔⵜ ⵏ ⵉⵙⵏⵙⵓⵜⵏ ⴷ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴳⵉ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ
ⴰⵙⴱⵓⵔⵣ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⴼⴳⴰⵏ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⵍⵎⴰⵎⵎⴰⵢ ⵉ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵏⴰⴼⴳⴰⵏ , ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵍⵢ ⵙ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⵏ ⵢⵉⴳⵔ ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⵉ ⵉⵄⵔⵔⵉⵎⵏ;
 

ⵃⵓⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴹⴰⴽⴰⵍ ⵓⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⴽⴰⵔⴹⴰ ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵓⵙⵓⵎⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ , ⵉⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵙⵏⴱⴹ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⵏ :
ⵜⴰⵢⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⴳⵔⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⵜⵓⵙⵎⴳⵍ ⵙ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵙⴰⴷⴷⵓ ⵏ ⵓⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ , ⴷⵉⴽⵙ ⵉⵏⴳⵎⴰⵎⵏ  ⵉⵙⴳⵎⴹⵏ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ;
ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵢⴰⵎⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ, ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴰⵎⴰⴹⵓ, ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵙ ⵓⵙⵢⴰⴼⵓ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢ “ ⴰⵙⴽⴰⵏ- ⴰⵙⵓⵜⵔ”;
12 ⵏ ⵜⵢⴰⵎⵓⵏⵜ ⵉ ⵓⴹⴼⴼⵓⵕ ⵏ ⵉⵖⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⵙⴳⴰⵡⵏⵏ, ⵙⴰⴷⴷⵓ  ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵉⴷ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ 
ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⵉ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ, ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉⵙⴳⴰⵡⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ;
ⵉⵏⴰⵔⴰⵎⵏ ⵏ ⵓⴷⵃⵃⵓⵢ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵙⴰⵜⵉ ⴰⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⴳⵔ ⵢⵓⴳⵔⴰⵏ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵎⵥⵍⴰⵢ, ⴷⵉⴽⵙ ⵜⵉⵔⴱⵉⵄⵉⵏ ⴰⴳⵜⵉⵥⵍⵉ, 
ⵜⵙⴳⴹⵡⵉ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵥⵥⴰⵀⵕⴰ ⵄⵎⵎⵓⵕ, ⵎⴰⵙⴷ ⵙ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⵓⵔ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ, ⵜⵥⴹⴰⵕ ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⴰⵏⵜ ⵜⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵏⴹⵔⴰ ⵜⴰⵎⴰⵏⴰⵡⴰⵜ ⴷ ⵜⵙⵎⴽⵜⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⴹⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵉⵜ ⵜⴰⵣⵓⵔⴰⵏⵜ, ⴷ ⵜⵉⴳⴰⵡⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵉⵔⴱ ⵙⴳ ⵉⵏⵎⵖⵓⵔⵏ ⵏ ⵜⵏⵉⵍⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ 
ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⵜⵉ,  ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⴼⵉ ⵍⴼⵜⵉⵜ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⴳⵏⵙⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵥⵥⴰⵀⵕⴰ ⵄⵎⵎⵓⵕ , ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵏⵉⴹⵉ ⴷ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵄⴱⴷⵍⵊⵍⵉⵍ , ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵎⵀⴷⵉ ⴱⵏⵙⵄⵉⴷ , ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵄⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⴹ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵍ ⵖⵓⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⵓⵥⵕⴼ, ⵉⵜⵜⵉⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵙⵜⵍⵜ, ⴷ ⴰⵡⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵃⴰⵎⵉⴷ ⴱⵏ ⵟⴰⵀⵕ, ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴽⵓⵏⴼⵉⴷⵕⴰⵍⵉⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ