ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵉⵎⵙⴳⴷⴰⵍⵏ ⴷ ⵜⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵎⴰⴽⵙⵉⵎⴰ, ⵜⴰⵏⵙⴼⴰⵡⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵉ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵥⵕⴼ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴳⵎⵉ.

cg-1--2023-03-22.jpeg

ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⴰ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 22 ⵎⴰⵕⵚ 2023 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵖⵉⵜⴰ ⵎⵣⵡⴰⵔ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵓⵎⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵓⵖⴷ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ, ⴰⵎⴷⵉⴽⴰⵕ ⴰⴽⴷ ⵜⴳⵍⵍⵉⴷⵜ ⵎⴰⴽⵙⵉⵎⴰ, ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵜⴽⴽ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⵏⵙⴼⴰⵡⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⵜⴰⵢ  ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵡⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵉ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⵥⵕⴼ ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴳⵎⵉ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⴷⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉⵏ ⵉ ⵜⵣⵣⵉⴳⵣⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵥⵕⴼ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ.  
ⴳ ⵉⵎⵙⴳⴷⴰⵍⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵓⵡⵉⵏ ⴷ ⵅⴼ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ  ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵎⴰ ⴰⴷ  ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵟⵟⵓⴹⵜ ⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵉⴼⴰⵔⴰⵏⵏ, ⴷ ⵉⵙⴱⴱⴰⴱⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ, ⵙⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⵏⴼⴽⴰ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ ⴷ ⵜⴰⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵜ ⵜⴰⵥⵕⴼⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵙⵙⵥⵕⴼ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ ⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏ. ⴳ ⵓⵎⵏⴰⴹ ⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙ ⴷ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ, ⵜⵉⵡⴹ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵙⵥⵕⴼ ⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏ, ⵉⵙⵎⴷ ⴳ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⵏⵏⴰ ⵇⴰⴷ ⵜⵇⵇⵉⵎ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴹⴼⴰⵕ ⴰⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵙ ⵜⵏⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵉⵏ ⴳ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ ⵏ ⵓⴼⵓⵙ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵡⵉⵏⵏⴰ ⵓⵔ ⵉⵎⵙⴱⵖⵔⵏ ⴳ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽⴰ. 
ⵎⵛⵉⵏⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙ ⴷ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵙⴱⵔⵔⴽ ⵙ ⵉⴱⴷⴷⵉ ⴷ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⴰⵎⵜ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴰⴷ, ⵙ ⵜⵎⵙⴰⵙⵉⵜ ⴷ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵏⴳⵎⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴰⵔⴰ ⵉⴼⴰⵡⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵃⴹⵓ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⴷ ⵉⴽⴰⵍⵏ. 
 

ⵉⴳⴰ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⴱⴷⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵙⴹⵕⵓⵜⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⴳⴰ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵢⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵥⵕⴼ ⴰⵖⵣⵓⵔⴰⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⵣⵣⵉⴳⵣ ⵏ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵙ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵇⵇⴰⵔⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⴽ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⴷⴼ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⵉ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵉⵜⵜⵓⵡⵜⵜⴰⵙⵏ.
ⵎⵛⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵟⵟⵓⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵢⵓⵏⵓⵜⵉⵏ, ⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴹⵏ ⵜⵉⴼⵔⴽⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵜⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⴳ ⵜⵙⴽⵔⴰⵡⵜ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⴰⵢⴰ ⵉⴷⴷⴰ ⴰⴷ ⵉⵡⵛ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵓⴷⵃⵃⵓⵢ ⴰⴷⵓⵙⴰⵏ ⵉ ⵓⵙⴰⵡⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⵜⴰⵙⵏⴰⵔⴰⵏⵜ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ, ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵥⵕⴼⴰⵏ, ⴷ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⴱⴱⵉ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵙⵙⵓⵀⵏ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⵎⴳⴳⴰⵜⵉⵏ ⵜⵉⴷⴱⵍⴰⵏⵉⵏ.
ⴷ ⵜⴰⵡⵙⴰ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⴷ ⵉⵙⵏⴰⵔⴰⵜⵏ ⵉⵥⵕⴰⴼⴰⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⵉⵏⵣⵉ ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⵜⵓⴳⵉ ⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ  ⴷ ⵢⵓⵍⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵜⴰⵡⵍⴳⴰⵏⵜ ⵉ ⵉⵙⵏⴰⵔⴰⵜⵏ, ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵥⵉⴹⴰⵕ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵉⵛⵜ ⵏ ⵜⴷⴽⴽⵯⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵜⴰⵙⴰⵔⵡⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ