ⴰⵎⴷⴰⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵉⵅⴼ ⴰⵣⴳⵣⴰ

cg-2_2023-05-10.jpeg

ⵉⵙⵏⵓⵡⵊⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⵜⴰⴷⴳⴳⴰⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ 10 ⵎⴰⵢ 2023 ⴳ ⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙ ⵊⵓⵙⵉ ⵢⵓⵍⵉⵙⵉⵙ ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵉⵢ ⵙⵉⵍⴼⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵢⵉⵅⴼ ⴰⵣⴳⵣⴰ, ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⵣⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵣⵡⴰⵔ ⴷ ⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵏⴰⴱⴰⴹ ⵉⵀⵎⵎⴰⵏ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵊⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵢⵉⵅⴼ ⴰⵣⴳⵣⴰ. ⵉⴳⴳⴰ ⴰⴽⵉⴷⵙ ⵉⵎⴷⴰⴽⴰⵔⵏ, ⵅⴼ ⵜⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵣⴷⴷⵓⵢⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⴷ, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⵏ ⵙ ⵓⵣⵔⴽⴽⵉ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵉⵏⴳⵔ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵢⵉⵅⴼ ⴰⵣⴳⵣⴰ, ⵊⵓⵙⵉ ⵎⴰⵔⵢⴰ ⴱⵉⵔⵉⵔⴰ ⵏⵉⴼⵉⵙ.

ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵙⵙⵎⵖⴰⵔⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵊⴰⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⴰⴷ, ⵓⵍⴰ ⵙ ⵓⴼⵓⵔⵎ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴽⵉⴷⵙ ⵉⵎⵓⵏⵏ. ⴰⵢⴰⴷ ⵇⴰⴷ ⵉⴼⴽ ⵢⴰⵜ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵉ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵣⴷⴷⵓⵢⵏ ⴳⵔⴰⵜⵙⵏⵜ, ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵙⵙⴰⵍⵉⵏ ⴰⵔ ⴷ ⵏⵏ ⴳⵓⵍⵓⵏ ⴰⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ.
 

ⴰⵎⵓⵅ ⵢⵓⵍⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴰ ⵉ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵙ ⵓⵎⵏⴰⴷ ⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵉⵏⵜⵎⵏ ⵉⴼⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵢⵉⵅⴼ ⴰⵣⴳⵣⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵏⵏⴰⵍⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴷ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⵎⵛⴰⵛⴽⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵉⵎⴰⵏⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵓⵎⵓⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵙ ⵜⴳⴰ ⴰⴼⵙⵙⴰⵢ ⴰⵎⵢⵉⵡⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵉⴳ ⵡⴰⴷ ⵉⴼⵍⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵥⵉⵜ ⵏⵏⴰ ⵎⵉ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⴰⴳ ⵅⴼ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵢⴼⴼⴰⵙ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ. ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⵙⵙⵓⵙⵎ ⵜⵉⴽⵍⵉ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵎⵣⵣⴰ ⵜⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵢⵉⵅⴼ ⴰⵣⴳⵣⴰ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴷⴰⵅⵍⴰ ⴳ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ.
ⴱⴷⵔⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⴷⵉⵔⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵍ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴼ ⵔⴰⴷ ⵏⵏ ⵕⵥⵎⵏⵜ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵙⴳⵎⴹⵏ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵢⴰⵔⵏ, ⴰⵎ ⴰⵃⵟⵟⵓ ⴷ ⵓⵙⴱⵖⵙ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵡ ⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⵓⵙⵅⵉⵜⵔ ⵏ ⵜⵙⵓⴳⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⵉⵍⵉⵢ ⵏ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ