ⵉⴱⵉⴷⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴽⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵏⵔⴰⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴱⵖⵓⵔ ⵊⴰⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵛⵔⵉⴼ ⵏ ⵍⴼⵓⵙⴼⴰⵟ, ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⴼⵓⵟ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴳ ⵓⵙⴼⵉ ⴷ ⵊⴷⵉⴷⴰ

CG-2_2023-07-05.jpeg

ⵉⴱⴷⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⴰⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵔⴰⵙ 5 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2023 ⴳ ⵕⴱⴰⵟ, ⵅⴼ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵢⴰⵜ ⵎⵓⴷⴽⴽⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴼⵀⴰⵎ ⴷ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴱⵖⵓⵔ ⵊⴰⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵛⵔⵉⴼ ⵏ ⵍⴼⵓⵚⴼⴰⵟ, ⵜⵓⴷⴼ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵖⴰⵡⵍⵏ ⵏ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⴼⵓⵟ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ, ⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴳ ⴰⵙⴼⵉ ⴷⵊⴷⵉⴷⴰ.
ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵅⴼ ⵍⵎⵓⴷⴽⴽⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴼⵀⴰⵎ ⵊⴰⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵛⵔⵉⴼ ⵏ ⵍⴼⵓⵚⴼⴰⵟ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴷ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵏⵔⵖⵉ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵉⴷⵓⵎⵏ, ⴷ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ, ⴷ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵏⴹⵏⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵛⵔⵉⴼ ⵏ ⵍⴼⵓⵚⴼⴰⵟ.
ⵜⵓⴷⴼ ⵍⵎⵓⴷⴽⴽⵉⵔⴰ ⴷⴷⵖ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵣⵉⵣⵣⵍ ⵏ ⵓⵣⵣⵓⴳⵣ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⴽⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵉⵙⵙⵡⵉ 2020-2027, ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴽⴷⵏ ⴰⵔⵏⴷⴰⴷ ⵉ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵕⴱⴱⵉ ⴰⴷ ⵜ ⵢⴰⵔⵉ, ⵍⵓⵎⵏ ⴳ ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ ⵉⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵔⵏⵎⵢⴰⵔⵏ, ⵙ ⵓⵖⵉⵡⵙ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⴼⵓⵟ  ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ.
ⵜⵓⵖⴰ ⵜⵖⵜⵙ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⴼⴱⵕⴰⵢⵕ 2022 ⴰⴷ ⵜⵙⵔⵙ ⴰⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⵙⵎⴰⴷ ⴷⵉⴳⵙ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⴰⴽⴷ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵛⵔⵉⴼ ⵏ ⵍⴼⵓⵚⴼⴰⵟ, ⵃⵉⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⴷ ⵉⴷⵓⵎⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵙ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⴼⵓⵟ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ, ⴰⴽⴰ ⴰⴷ ⵏⵎⵏⴰⵍⴰ ⴰⴽⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⴰⵎⵉⵔⴰⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵍⵍⴰ ⵢⵉⵣⵖ ⵉⴳⴰⵏ ⴼⵖⵏⵉⵜ, ⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵉⴼⵙⵓⵙ ⵅⴼ ⵓⵎⴷⴰ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵎ ⵔⴱⵉⵄ, ⴷ ⴰⴷ ⵏⴰⵏⴼ ⵉ ⵓⵎⵉⵣⴰ ⵏ ⵜⴰⴱⴱⴰⵢⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵅⴼ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ.
ⴳ ⵓⵎⵏⵉⴷ ⴰⴷ ⵏⵉⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴼⴰⵍ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⴼⵓⵟ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵖⴰⵡⵍⵏ ⵉ ⵉⵡⴰⵜⵙⵏ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ, ⵃⵉⵎⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⵍⴽⵎⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⴰⵙⴼⵉ ⴷ ⵊⴷⵉⴷⴰ, ⵓⵍⴰ ⴰⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵍⵓⵣⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵖⵔⴰ ⵉⴳⵓⵎⵏ ⴰⵙⵉⵔⴰ ⴰⵛⵔⵉⴼ ⵏ ⵍⴼⵓⵚⴼⴰⵟ. ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴰⴷ, ⵢⵓⴷⴼⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵏ « ⵜⴰⵔⴰⵡⵙⵏⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⴰⵏⵜ » ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⴱⵖⴰⵙⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⵔⵖⵉ ⵜⴰⵣⵉⵣⴰⵡⵜ, ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵔⵎⵢⴰⵔⵏ ⵅⵙ ⵏⵜⵜⵏⵉⵏ (ⴰⵎⴰⵏ ⵔⴽⴰⵏⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵣⴷⵉⴳⵏ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵡⵉⵍⵍ ⵉⵜⵜⵓⵙⴰⴹⴼⵓⵟⵏ) ⴳ ⵜⵎⵀⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴳⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ.
ⵔⴰⴷ ⵉⴼⴰⵔⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴷⴷⵖ ⴳ ⵜⴼⵔⴽⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ 85 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵎⵉⵜⵔⵓ ⵎⵓⴽⵄⴰⴱ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴳⵔ 2023 ⴷ 2025, ⴷ ⴳ ⵜⴼⵔⴽⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴰⴷ ⵏⵏ ⵉⴳⵓⵍ 110 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵎⵉⵜⵔ ⵎⵓⴽⵄⴰⴱ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵣⴳ 2026. 
ⴳ ⵎⵉⵏ ⵉⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ, ⵉⵡⴰⵜⵙ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵖⴰⵡⵍⵏ ⴳ 2023 ⴰⴷ ⵉⴹⵎⵏ 10 ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵎⵉⵜⵔ ⵎⵓⴽⵄⴰⴱ ⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⴰⵙⴼⵉ ⴷ 30 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵎⵉⵜⵔ ⵎⵓⴽⵄⴰⴱ ⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⵊⴷⵉⴷⴰ. ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2024 ⴷ 2025, ⴰⴷ ⵏⵏ ⵢⴰⵡⴹ ⵓⴼⴰⵔⵙ 15 ⵏ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵎⵉⵜⵔ ⵎⵓⴽⵄⴰⴱ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵏ ⴰⵙⴼⵉ, ⴷ 32 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵎⵉⵜⵔ ⵎⵓⴽⵄⴰⴱ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉ ⵜⵏⴳⴳⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵊⴷⵉⴷⴰ. ⵙⴳ 2026 ⵜⴰⵙⴰⵡⵏⵜ, ⵢⵓⵎⵎⵍ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ 30 ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵎⵉⵜⵔ ⵎⵓⴽⵄⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵣⴷⵉⴳⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ.
ⵙⴳ 2026, ⵔⴰⴷ ⵙⵜⴰⴼⴷⵏⵜ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴳ 75 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵎⵉⵜⵔ ⵎⵓⴽⵄⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⴰⴹⴼⵓⵟⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⴽⴰ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⴼⵓⵏ ⴰⵙⵙⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵏⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵉⵏ, ⴷ 35 ⵏ ⵉⴷ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⵏ ⵎⵉⵜⵔ ⵎⵓⴽⵄⴰⴱ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵛⵔⵉⴼ ⵏ ⵍⴼⵓⵚⴼⴰⵟ.
ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴰⴹⴼⵓⵟⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴳ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⴼⵔⴷⵉⵙⵉⵏ, ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⵍⵊⵓⵕⴼ ⴰⵚⴼⴰⵕ ⴳ ⵊⴷⵉⴷⴰ, ⵙⵏⴰⵜ ⴳ ⴰⵙⴼⵉ.
ⴳ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⴰⴷ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵍⴰ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴱⵖⵓⵔ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⴼⵓⵟ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ, ⵊⴰⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵛⵔⵉⴼ ⵏ ⵍⴼⵓⵚⴼⴰⵟ, ⵜⵙⵏⵉ ⵖⵉⴼⵙ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵜ ⵓⵙⵉⴱⵉ ⴳⵔⵉⵏ ⵡⴰⵟⵕ (OCP GREEN WATER).
ⴷⴰ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴱⵖⵓⵔ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⵓⵙⴰⴹⴼⵓⵟ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵙⵓⵊⴰⴷⵏ ⴰⵎⴰⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ ⵙ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ, ⵉ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵏⵉⵎⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⴱⵟⵟⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⴳ ⴰⵙⴼⵉ ⴷ ⵊⴷⵉⴷⴰ, ⵓⵍⴰ ⴰⵎⴰⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵣⴷⵉⴳⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵛⵔⵉⴼ ⵏ ⵍⴼⵓⵚⴼⴰⵟ  ⵏⵏⴰ ⵖⵔⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵅⴷⴰⵎⵏ ⴷ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉⵏ; ⴰⵢⴷⴷⵖ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵎⴰⵏⵜ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵉⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵔⵖⵉ ⴷ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵜⵉⵥⵍⵉⵜ ⵜⵉⵜⵉⴽⵏⵉⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ.
ⴰⵎⵓⵅ ⵉⴳⴳⴰ ⴰⵙⴳⵎⴹ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵏⵓⵔⴰⵢ ⵖⴰⵔ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⴳⵍⵏ ⵅⴼ ⵜⵙⴰⵙⵜⵍⵜ, ⴷ ⵓⵏⴼⵍⵓⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ, ⵅⴼ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵉⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵡⴰⵍⵍⴰⵍⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⵔⵓ ⵏ ⵓⵙⵖⵏⵓ ⴰⴷ.
 

ⵙ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⴰⴷ, ⵉⵙⵙⴽⵯⵜⵉ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵏⴼⴰ ⴰⵎⴰⵊⴳⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵉⴽⴽ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵢⴰⵔⵉ ⵕⴱⴱⵉ, ⵉ ⵓⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵙ ⵡⵓⴷⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ, ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵜⵓⵖⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⵜⴰⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⵡⵏⵏⵉ ⵏⵏⵙ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ, ⵙ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⵓⵜⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⴳⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵏⵣⵣⵔⴰⴼ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵍⵡⵉⵍⴰⵢⴰ ⵜⴰⵏⵣⵣⵔⴰⴼⵜ ⵜⵉⵙ ⵢⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ, ⵓⵍⴰ ⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⴽⵕⴰⴹⵜ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵉⵛⴰⵢⴼ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ.
ⵉⵜⵜⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵙⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵏⵏⵉ ⵉⵀⵎⵎⴰ ⵓⵢⴰ ⴰⴷ ⴹⵎⵏⵏ ⴰⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴽⵯⵎⴰⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵎⵓⵔⵙ ⵜⵙⴰⵡⵓⵔⵜ ⴰⴷ, ⵜⴰⵙⴰⵡⵓⵔⵜ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⴰⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⵅⴰⵜⴰⵔ ⴳ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵓⵎⵏⵣⴰⵖ ⴰⴼⵏⴰ ⵏ ⵜⵖⵓⵔⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵉⵛⵃⵉ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ, ⵔⵏⵓ ⴰⵙ ⴰⵣⴷⴰⵢ ⴳⵔ ⵉⵎⴷⵡⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⵏ ⵓⴳⴳⵓⴳⵏ ⴹⵏⵉⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⴷ ⵜⵉⵔⵏⵉ ⵏ ⵜⵣⵎⵔⵜ ⵅⴼ ⵜⵓⵍⵙⴰ ⵏ ⵓⵙⵅⴷⵎ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵔⴽⴰⵏⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵣⴷⵉⴳⵏ.
ⴰⴷ ⴷ ⵏⵙⵙⴽⵯⵜⵉ ⵉⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵔⴰⴷ ⵜⵛⴰⵢⴼ ⵅⴼ ⵓⵙⵏⵢⵓⴷⴷⵓ ⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵉⵖⴰⵡⵍ  ⵙ ⵜⴰⵡⵙⵉ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵏ ⵓⴹⴼⴰⵕ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ