ⴰⵎⵙⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴽⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵙⴰⵏ ⴼⴰⵏⵙⵓⵏ ⴷ ⴳⵔⵓⵏⴰⴷⵉⵏ

CG-3--2023-07-20.jpeg

ⵉⵙⵏⵓⵡⵊⵉ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⵜⵉⴼⴰⵡⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ 20 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2023 ⴳ ⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙⵙ ⵔⴰⵍⴼ ⵉⴼⵉⵔⴰⴷ ⴳⵓⵏⵙⴰⵍⴼⵉⵙ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵙⴰⵏ ⴼⴰⵏⵙⵓⵏ ⴷ ⴳⵔⵓⵏⴰⴷⵉⵏ, ⵉ ⵉⵜⵜⴳⴳⵏ ⵜⴰⵔⵣⵣⵉⴼⵜ ⵜⴰⵎⴰⴷⴷⵓⴷⵜ ⵖⵔ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ.
ⵙⵉⵡⵍⵏ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⴳⴰⵔ ⴷⴷⵖ, ⵉ ⴷⵉ ⵜⵃⴰⴹⵕ ⵜⵎⵣⵣⵉⵜ ⵜⴰⴱⴰⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵙⴰⵏ ⴼⴰⵏⵙⵓⵏ ⴷ ⴳⵔⵓⵏⴰⴷⵉⵏ ⵖⵔ ⵜⵎⵜⵜⵉⵢⵉⵏ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ, ⵖⵉⴼ ⵜⴱⵔⵉⴷⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵣⴷⴷⵓⵢⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵊⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ, ⴷ ⴳ ⵓⵖⵣⴷⵉⵙ ⵢⴰⴹⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵙⵙⴷⵓⵙⵜ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵍⴽⴰⵕⴰⵢⵉⴱ. ⵉⴷⴷⵖ ⵜⵕⵥⵎ ⵜⵎⵙⵙⴷⵓⵙⵜ ⴰⴷ ⴳ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵎⴰⵕⵚ 2022 ⵜⴰⴳⵏⵙⴰⵙⵜ ⵜⴰⵇⵓⵏⵚⵓⵍⵉⵜ ⵉ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵙ ⵚⴹⵉⵚ.
ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵎⵔⴰⵔⴰⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵉⴷⵉⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵎⵛⵉⵡⵉⵕⵏ ⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵏ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵍⵎⵓⴷⴽⴽⵉⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵙⴼⵀⴰⵎ ⵉ ⵙⴳⵎⴹⵏⵜ ⵙⵉⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⴰⴷ ⴳ ⵎⴰⵕⵚ 2015, ⴷ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵏ ⵉⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵏ, ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵜⵓⵖⴰ ⵙⵉⵡⵍⵏ ⴳ ⵜⵔⵣⴰⴼⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⴷⵍⵍⵉ ⵙⴽⵔⵏⵜ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵉⵏ ⵖⵔ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⴽⴰⵔⴰⵢⵉⴱ.
 

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴷⴷⵖ, ⵎⴰⵙ ⴱⴷⴷⴰ ⵜⵃⵉⵢⵢⵍ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵖ, ⵙⴰⴷⵓ ⵜⵎⵏⵉⵔⵜ ⵜⵓⵏⵥⵉⵥⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⴰⴷ ⵢⴰⵔⵉ ⵕⴱⴱⵉ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⴷⵓⵙ ⴰⵏⵓⵕⵥⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵎⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵙⴳⵉⵙⵏⵜ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⴽⴰⵔⴰⵢⵉⴱ ⵏⵏⴰ ⵙⵎⵓⵏⵏ ⴰⴽⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵣⴷⴷⵓⵢⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵉⵙⵙⴰⵔⵏ, ⴰⵔ ⵜⴰⴽⴽⴰ ⵜⵉⵎⴷⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵍⵙⴰⵏ, ⴷ ⵡⴰⵍⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵕⵥⵎ ⵅⴼ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵍⴽⴰⵔⴰⵢⵉⴱ ⴷ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵎⵉⵔⵉⴽⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⴰ, ⴷ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⴹⵏⵉⵏ.
ⴰⵎⵓⵅ ⴼⵙⵔⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⴰⵙⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⴽⴰⵕⴹⴰ ⵏ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏⵏⵙⵏ ⵙ ⵙⵏⴰⵜ 2023-2025, ⵏⵏⴰ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴷ ⵡⴰⵏⵏⴰⵍ ⴰⵜⵉⵇⵏⵉ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⴷ ⵡⵉⵏ ⵜⴷⵎⴰⵙⴰ ⴷ ⵡⴰⵎⵓⵏ, ⴰⵎ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ ⴷ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵜⴳⵔⵜ ⵜⵉⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⴼⵍⵍⴰⵃⵜ ⴷ ⵜⵔⵖⵉⵢⵉⵏ ⵉⵜⵜⵎⴰⵔⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵢⵢⴰⴹ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ