ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ, ⴷⴰ ⵏⵏ ⵉⵜⵜⴰⴳⴳⵯ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵙ ⵓⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴱⴳ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⴷ ⵜⵡⴰⴷⴰ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ

رئيس الحكومة يتفقد رفقة أعضاء اللجنة ترتيبات احتضان مراكش للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومدى تقدم الأشغال
رئيس الحكومة يتفقد رفقة أعضاء اللجنة ترتيبات احتضان مراكش للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومدى تقدم الأشغال
رئيس الحكومة يتفقد رفقة أعضاء اللجنة ترتيبات احتضان مراكش للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومدى تقدم الأشغال
رئيس الحكومة يتفقد رفقة أعضاء اللجنة ترتيبات احتضان مراكش للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومدى تقدم الأشغال

ⵉⵛⴰⵢⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ 24 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2023 ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵃⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⵙⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰⵏ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ, ⵉ ⵖⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴳ ⴽⵜⵓⴱⵕ ⴷ ⵉⴳⴳⵯⴰⵔⵏ, ⵙ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ 14 ⵏ ⵉⴼⴹ ⵏ ⵓⵎⴰⴷⵔⴰⵡ ⴳⴰⵏⵉⵏ ⵉⵏⵎⵖⵔⵓⵏ, ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ ⴷ ⵉⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵍⴱⵓⵏⵓⴽ ⵉⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⴳⵎⴰⵎ ⴳⴰⵏⵉⵏ 189 ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ. 
ⴰⵎⵓⵅ ⵉⴳⴳⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴷ ⵉⵜⵙⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵜⵙⵇⵇⵉⵎⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵔⵉ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵔⵓⵔ ⵎⴰⵏⵉ ⵖⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⵙ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵎⴰⵏⵉ ⵏⵏ ⴳⵓⵍⴰⵏⵜ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵢⴰⵏⵏⴰⵢ ⵉⵙ ⵉⵖⵉⵢ ⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴱⴳ ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵖⵓⴷⴰⵏⵉⵏ.
ⵉⵙⵉⵙⵙⴼⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵥⵏⵥⵕ ⵉ ⵉⵙⵙⵏⵜⴰⵏ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵖⴰⵔ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵏⵖ ⵓⵎⵉ ⵜⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵜⵉⵎⵙⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⴼⵓⴳⵍⵉⵡⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵎⴹⵍⴰⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴽⵙⵡⴰⵜ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⵙⵙⴽⵯⵜⵉ ⵜⵓⵙⴽⵉⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⴷⴷⴰⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⴰⵔⵏ ⵉⵚⵚⴽⴰⵡⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵓⵖⴰ ⵉⵜⵜⵡⴰⴳⴳⵏ ⵙⴰⴷⵓ ⵜⵎⵏⵉⵔⵜ ⵜⵓⵏⵥⵉⵥⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵏⵚⵕ ⵕⴱⴱⵉ.
ⴰⵎⵓⵅ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⵏⵓⵛ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⵔⵔⴽ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵡⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⵙⴰⵏⵏ ⵉⵎⴰⵜⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⴽⵓ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⴹⵏⵉⵏ, ⴷⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍ ⵜⴰⵡⵉⵜ ⵜⵓⵏⴼⵉⵍⵜ ⵏⵏⴰ ⵜⵜⵉⴽⴽⵏⵜ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵜⵥⵕⴼⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵏⵏⴰ ⵉⵍⴰ ⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⴰⵎⵚⴰⵕⵜ ⴷⴷⵖ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵍⴷⴰ ⵉⵥⵉⵍⵏ ⵉ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵡⴹ ⴰⴳⵕⴹ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ.
 

ⵉⵜⵜⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵙⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵡⴷⵏⴰ ⵏⵏⴰ ⵉⵀⵎⵎⴰ ⵓⵢⴰ, ⵙⴳ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵜⵉⴷⵖⵔⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⴰⴷ ⴳⴳⵉⵏ ⵜⵎⴰⵙⵙⵓⵎⴰⵏⵜ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵎⵓⵔⵙ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴷⴷⵖ ⵉⵍⴰⵏ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⵎⵇⵇⵓⵕⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵙⴱⵔⵔⴽⵏ ⵉⵏⵓⵊⵉⵡⵏ ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ ⴳ ⵜⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵚⴱⵃⴰⵏⵉⵏ.
ⵉⵃⴰⴹⵕ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⵡⴰⴼⵉ ⵍⴰⴼⵜⵉⵜ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵏⵙ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵏⴰⴷⵢⴰ ⴼⴰⵜⵜⴰⵃ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⴰⵢⵜ ⵟⴰⵍⴱ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵡⴰⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵣⴰⵀⵕⴰ ⵎⴰⵏⵚⵓⵕⵉ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵜⵖⵓⵔⵔⵎⴰ ⴷ ⵜⵣⴷⴷⵓⵖⵜ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⴼⴰⵟⵉⵎⴰ ⵣⴰⵀⵕⴰ ⵄⴰⵎⵎⵓⵕ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙⵜ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵍⴰⵢⵍⴰ ⴱⵏⵄⵍⵉ ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⵓⵜⵜⵉ ⴰⵏⵔⵖⵉ ⴷ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵄⴱⴷⵍⵊⴰⵍⵉⵍ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴰⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴱⴷⵍⴰⵟⵉⴼ ⵍⵊⵡⴰⵀⵔⵉ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴽⴰⵔⵉⵎ ⵇⵙⵙⵉ ⵍⵃⵍⵓ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴰⵙⴼⵉ ⴰⵎⵏⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ, ⵎⴰⵙⵙ ⴼⵓⴰⴷ ⴱⴰⵣⵓⵖ ⴰⵎⵙⵇⴰⴷ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⴳ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ  ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵉⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⴷⵉⵍ ⵍⴼⴰⵇⵉⵔ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵉⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ.
ⵥⵍⵉⵏ ⵉⵎⵔⵏⴰ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵍⴱⴰⵏⴽ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴷⵔⵉⵎ ⵉ ⵖⴰ ⵢⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⵙ 6 ⵏ ⵉⵙⵏⵜⴰⵍ ⵉⵏⵜⵜⵉⵢⵏ : ⵜⴰⵎⴰⵜⵓⵜ ⵜⴰⵥⵕⴼⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⵓⵟⵟⵓⵏⵜ, ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵙⵓⵍⴰⵏⵜ, ⴰⵎⵓⴽⵏ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵥⵕⴼⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵉⵏ, ⵜⵓⵥⵡⵉⵕⵜ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵓⵙⵍⵍⵡⵓ, ⴰⵥⵟⵟⴰ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ, ⴰⵎⵙⴰⵔⵓⴼ ⴷ ⵓⵎⵢⵉⴷⵉⵔ.
ⴰⴷ ⴷ ⵏⵙⵙⴽⵯⵜⵉ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⵏⵎⵉⵍⵉ ⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⵙⴰⵏ ⵉ ⵉⵙⵎⵓⵏⴰⵏ ⵉⵎⴳⴳⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵔⵣⵓⵏ ⵉⴼⵙⵙⴰⵢⵏ ⵉ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵍ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ