ⴰⴳⵔⴰⵡ ⵔⵓⵙⵢⴰ - ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ… ⵉⵙⴱⴰⵢⵏ ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⴰⵏⵏⵓⵛ ⵜⵉⵥⵕⵉ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵣⴷⴷⵓⵢⵏ ⵊⴰⵔ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ

CG-1-SOMMET-RUSSIE-AFRIQUE.jpeg

ⵉⵙⵉⵙⵙⴼⵉⵡ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⴰⵏⵏⵓⵛ, ⴰⵙⵙ ⴰ ⴰⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵙⴰⵏ ⴱⵉⵜⵉⵔⵙⴱⵓⵔⴳ ⵜⵉⵥⵕⵉ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵉⵣⴷⴷⵓⵢⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ.
ⵉⵎⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⴰⵏⵏⵓⵛ, ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵣⴰⵏ ⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⴳ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⵜⵏⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵔⵓⵙⵉ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ, ⵎⴰⵙ ⴷ « ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⵜⵓⵖⴰ ⵉⵣⵡⴰⵔ ⵢⴰⴷ ⵉⵙ ⵉⵔⴰⵔ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵏⴼⵍ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵜⵜⵄⴰⵎⴰⵍⵏ ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ».
ⵉⴱⴷⵔ ⵎⴰⵙ ⵢⴰⴷ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵓⵢⴷⴷⵖ ⵎⵎⵏⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⴰⵍ, ⵍⵓⵎⵏ ⴳ ⵉⵡⵏⵏⵉ ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵍⴼⵓⵔⵓⵎ ⴰⴷⴰⵎⵙⴰⵏ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵉⴼⵡⴰⵔⵉ ⴳ ⴰⴱⵉⴷⵊⴰⵏ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2014, ⵓⵎⵉ ⵉⵏⵏⴰ « ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏⵏⵖ ⵓⵔ ⵜⵃⵜⴰⵊⵊⴰ ⵜⵉⵡⵙⵉⵡⵉⵏ, ⴰⵢⴷ ⵜⵃⵜⴰⵊⵊⴰ ⴷ ⵜⵉⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⵉⵕⵡⵉ ⴷ ⵜⵎⵏⵢⴰⴼⵜ. ⴰⵎⵓⵅ ⵜⵃⵜⴰⴷⵊⴰ ⵉⵙⵖⵏⴰ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⵏⴼⴳⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵢⴷ ⵜⵃⵜⴰⴷⵊⴰ ⵜⵉⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ».
ⵉⴱⴷⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵍⵙⵏ ⵉ ⵓⵙⴷⴷⵉⴷ ⵅⴼ ⵜⵓⵖⵓⵏⵜ ⵜⴰⴱⴰⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵉⵣⴷⴷⵓⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵏ, ⵎⴰⵙ ⴷ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵉⵙⵡⵓⵔⵉ ⴰⴱⴷⴰ, ⵙⴰⴷⵓ ⵜⴰⵎⵏⵉⵔⵜ ⵜⵓⵏⵥⵉⵥⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵏⴰⵡⴰⵢ ⵉⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵏ.
ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵍⵜⵓ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵙⵓⵔⵙ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵓ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴷⵡⵍⵏ, ⵙⴰⴷⵓ ⵜⵉⵥⵕⵉ ⴰⴷ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ, ⵜⵉⵎⵣⵡⵉⵔⵜ ⵜⴰⴳⵓⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵜⴰⵎⵖⵉⵔⴱⵉⵜ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ; ⵉⵔⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ « ⵜⵉⵥⵕⵉ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵜⵙⵙⵏⵜⴰ ⵙⴳ ⵜⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵜ ⵉⵍⴰ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵖⴰⵔⵙ ⵜⵉⵣⵎⵎⴰⵔ ⵜⵉⵏⴼⴳⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⴰⵎⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ, ⵜⵅⵙ, ⵓ ⴷ ⴰⵣⵔⴼ ⵏⵏⵙ, ⴰⴷ ⵜⵙⴱⴷⴷ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵚⴰⵃⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵉⵣⴷⴷⵓⵢⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⴽⴷ ⵇⵇⴰⵃ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵜⴰⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵜⴰⵏⵉⵎⴰⵏⵜ ⵜⴰⵏⴰⴱⴹⵜ. »
ⵙ ⵓⵢⵏⵏⵉ, ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⴰⵏⵏⵓⵛ ⴳ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵓⵎⵓⵏ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵉⵡⴰⵏⴽⵏ ⴷ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵎⴰⵙ ⴷ « ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏⵏⵖ ⵖⴰⵔⵙⵏⵜ ⴰⵣⵔⴼ, ⵙ ⵜⵉⵎⴰⵏⵉⵜ ⵉⵀⵉⵢⵢⴰⵏ, ⴰⴷ ⵜⵙⵡⵓⵜⵜⵓⵏ ⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⴷⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵜⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵏⵜ ⵜⴳ ⴰⴽⴷ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⴰⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵉⵏ ⵉⵕⵡⴰⵏ, ⵙ ⵎⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵉⵚⴰⵃⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵇⵕⴰⵏⵏ ». 
ⴳ ⵎⵉⵏ ⵉⵇⵏⴻⵏ ⵖⴰⵔ ⵉⵣⴷⴷⵓⵢⵏ ⵉⴷⵉⴱⵍⵓⵎⴰⵙⵉⵢⵏ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵊⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ ⵜⵜⴰⵎⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ, ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵣⴷⴷⵓⵢⵏ ⴷⴷⵖ ⴷⵡⵍⵏ ⴷⵓⵙⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵣⴳⴳⵯⴰⵎⵉ ⵉⵔⵣⵣⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵖⵔ ⵎⵓⵙⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2016, ⵎⴰⵏⵉ ⵉⵙⴱⴷⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⴷⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵜ ⵢⵓⵍⵍⵖⵏ, ⵜⵀⵎⵎⴰ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ, ⴰⵎ ⵜⴰⴽⵔⵣⴰ ⴷ ⵜⵔⵖⵉ ⴷ ⵜⴳⵎⵔⵜ ⵜⵉⵍⵍⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⴽⵏⵓⵍⵓⵊⵢⴰ ⴷ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⴷ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴰⴼⵍⵍⴰ.
ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵅⴰⵏⵏⵓⵛ ⵎⴰⵙ ⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴷ ⵉⵣⵣⵉ ⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵔⵓⵙⵉ ⵉⴼⵔⵉⵇⵉ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ, ⵏⵏⴰ ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵔ 27 ⴷ 28 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ ⴳ ⵙⴰⵏ ⴱⵉⵜⵉⵔⵙⴱⵓⵔⴳ. ⴰⵎⵓⵅ ⵉⵣⵎⵎⵉⵎ ⵉⵍⴰ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷⴷⵖ « ⴷⴰ ⵜⵙⵙⴽⴰⵏ ⴰⵎⵓⵎⵎⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⴷⵉⵔⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⴼ ⵡⴰⴷ ⵜⵙⴷⵓⵙ ⵉⵣⴷⴷⵓⵢⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏⵏⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵢⵓⵎⵓⵏ, ⴷ ⴰⴷ ⵙⵎⵓⵏⵏ ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⵎⴰⵏⵜ ⴰⴽⴰ ⴰⴷ ⵏⵏ ⴳⵓⵍⵓⵏ ⵜⵉⴳⵎⵉ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴷ ⴰⴷ ⵎⵎⵏⵣⴰⵖⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⴱⴰⵢⵟⵟⴰⵕ. »
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵓⵍ ⴷⴷⵖ, ⵉⵙⵉⵙⵙⴼⴰⵡ ⵎⴰⵙ ⴰⵅⴰⵏⵏⵓⵛ ⵜⵉⵔⵙⴰⵍ ⵜⵉⵏⵜⵜⵉⵢⵉⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵅⴼ ⵉⵙⵓⵔ ⵓⵎⵏⴷⵉ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵎⴰⵢⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵉⵏ ⵜⵉⵎⵉⵍⴰⵏⵉⵏ.
ⵉⵡⴰⵜⵙ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴰⵣⵔⴽⴽⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⵉⵢⵉⵏ ⵎⵓⵏⵏⵉⵏ ⴷ ⵓⵣⵔⴽⴽⵉ ⵏ ⵉⵎⵏⵣⴰⵢ ⵏ ⵉⵣⵔⴼ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵜⵖⵜⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⴷ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ, ⴷ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⴳ ⵓⴼⵙⵙⴰⵢ ⵏ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⴷ ⵡⴰⵏⴰⴼ ⵉ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵖⵜ ⴷ ⵜⴷⵓⵙⵉ.
ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵓⵍ ⴷⴷⵖ, ⵙ ⵓⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵏⵢⴰ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⴼⵔⴰ ⵓⵜⵛⴰⵏ ⴷ ⵓⴼⵔⴰ ⴰⵔⵖⴰⵏ, ⵍⵓⵎⵏ ⴳ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵉⴹⴼⴰⵕ ⵎⴰⵙⵙ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⵏⵥⴰ ⵙ ⵡⴰⴷ ⵜⵎⵓⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵎⴰⵏⵜ, ⵏⵙⴱⵖⵙ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵏⵎⵏⴰⴹ, ⵃⵎⴰ ⴰⴷ ⵏⵎⵖⴰⴱⴰⵍ ⴰⴽⴷ ⵉⵏⴰⵥⴰⵕⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⴰ, ⵏⵙⵙⵉⵏⴼ ⵜⵉⴼⵉⵛⵉⵏ, ⵏⴱⵏⵓ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⴰⵍ ⵏⵏⴰ ⵖⵔⴰ ⵉⴹⵎⵏⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⴰⴼⵔⴰ ⵓⵜⵛⴰⵏ ⴷ ⵓⴼⵔⴰ ⴳ ⵉⵢⴰⵔ ⵏ ⵜⵔⵖⵉ.
ⵜⵓⵖⴰ ⵉⴳⵓⵍⴰ ⵏⵏ ⵎⴰⵙⵙ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵙⴰⵏ ⴱⵉⵜⵉⵔⵙⴱⵓⵔ, ⴰⴽⴰ ⴰⴷ ⵉⵣⵣⵉ ⵅⴼ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⵓⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵊⴰⵔ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⴷ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ.
ⵢⵓⵎⵓ ⴳ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵜ ⵉⴷⵔⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ ⴷ ⵓⵎⵖⵔⵉⴱⵉⵢⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵎⵙⵙ ⵏⴰⵚⵕ ⴱⵓⵕⵉⵟⴰ ⴷ ⵓⵔⵇⵇⴰⵙ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵔⵓⵙⵢⴰ, ⵍⵓⵟⴼⵉ ⴱⵓⵛⵄⵕⴰ.
 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ