ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴱⴱⴰⴹⵟ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⴼⵏⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴳ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵥⵕⴼ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ 6 ⵏ ⵉⴱⴰⵔⴰⵣⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ

cg-1-20-10-2023.jpeg
  • ⵓⵙⵖⵓⴷⵓn 6 ⵏ ⵉⴱⴰⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵜⵣⵔⵉ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ  ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ 2025 ⴷ ⵜⴽⵓⵙⵜ  ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2030,
  • ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⴱⵏⵙⵍⵉⵎⴰⵏ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⵍⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴳⴰⵏ 5 ⴷ ⵍⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⵖ ⵜⵉⵣⵉ ⴳⵔ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 2025 ⴰⵔ 2028.

ⴳ ⵓⵙⵡⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⴼ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵏ ⵉⵥⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⴳⴱ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵉ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ  ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ 2025 ⴷ ⴷ ⵜⴽⵓⵙⵜ  ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2030, ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴱⴱⴰⴹⵟ ⵎⴰⵙⵙ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⴽⵏⵏⵓⵛ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⵙ 20 ⴽⵜⵓⴱⵔ 2023 ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵜⴼⵓⴳⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴳⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⴼⵏⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⴳ ⵎⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵥⵕⴼ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ  ⴷⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ 6 ⵏ ⵉⴱⴰⵔⴰⵣⵏ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ  ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵜⴰⵢⵏ ⴷⴷⴰⵡ ⵜⵖⵍⴰⴼ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵏ ⴳ ⵟⵟⴰⵏⵊⴰ ⴷ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⴷ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷ ⵎⵕⵕⴰⴽⵛ ⴷ ⴼⴰⵙ, ⴷ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴱⵏⵙⵍⵉⵎⴰⵏ.ⵉⵙⴳⵎⴹ ⵜⴰⵎⴰⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵛⴽⵉⴱ ⴱⵏⵎⵓⵙⵙⴰ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⵜⵓⵜⵏⵏⵓⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⴼⴰⵡⵣⵉ ⵍⵇⵊⵄ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵖⵔ ⵜⴰⵎⵡⴰⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵥⵕⴼⵜ, ⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵅⴰⵍⵉⴷ ⵙⴰⴼⵉⵔ ⴰⵎⵏⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ.
ⵜⴷⴷⴰⴷ ⴳⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ, ⴳ ⵉⵥⵉⵕ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵉⵙⵙⵔⵏⵓ ⵔⴱⴱⵉ  ⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⵉⴳⴰ ⵓⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵜⵓⵙⴽⴰⵡⵜ ⵜⴰⵏⴰⴷⴰⵡⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉⴱⴰⵔⴰⵣⵏ ⴰⴷ ⵎⵛⴰⵛⴽⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵏⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ  ⵖⵉⴷ ⵙ 2025 ⵎⵛⴰⵛⴽⴰⵏ ⴷ ⴰⵡⴷ ⴷ ⵜⵎⵙⵍⵙⴰⵍ  ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵖⵉⴷ ⵙ 2028.  ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵏⵟⴰⵏⵊⴰ ⴷ ⵓⵔⴰⴼⵔⴰⵔ ⵎⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⴷ ⵓⵔⴰⴼⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵏⵓⴽⴰⵍ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⴷ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴷ ⵓⴱⴰⵔⴰⵣ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ ⵏ ⵎⵕⵕⴰⴽⴽⵯⵛ ⴷ ⵓⵔⴼⵔⴰⵔ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵜ ⴳ ⴼⴰⵙ.
ⵙ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⵓⴼⴰ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵜⵏⴱⴹⵜ ⵉⴱⵓⵖⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵥⵕⴼ ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⴱⴰⵔⴰⵣⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵎⵃⵣⵡⵔⵏ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ 2025 ⴷ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ 2030. ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵓⵙⵙⵓⵊⴷ ⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⴰⵙⵍⵜ ⵏ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴳⴰⵏ 9,5 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ, ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵉⵚⵏⴼⴰⵕⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵏ ⵉⴱⴰⵔⴰⵣⵏ ⴰⴷ ⵖⵎⴽⵍⵍⵉ ⴷ ⵉⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵙⵜⴰⵍ  ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⴳ ⵜⵉⵙⵉ ⴳⵔ 2023 ⴰⵔ 2025, ⵔⴰⴷ ⵙ ⵜ ⵉⴷ ⵜⴹⴼⵉⵔ ⵜⵉⴽⵍⵉ  ⵏ ⵓⵙⵖⵓⴷⵓ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵙⵙⴰⵛⴽⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵜⴰⵍ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵕ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⴰⵙⵍⵜ ⵏ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴳⴰⵏ ⵣⵖ 4,5 ⴰⵔ 6 ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ, ⵣⵖ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2025 ⴰⵔ 2028.

 

ⵜⵥⵍⵉ ⴰⵡⴷ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵙⴳⵎⴹ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⴼⵏⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵓⵙ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵙ ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⵔⴰⵣ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⴳ ⴱⵏⵙⵍⵎⴰⵏ (ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ ⴷ ⵙⵟⵟⴰⵜ) ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵙⴰⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⴰⵔⵓ ⵏ ⵎⴰ ⵉⵜⵜⴳⴰⵏ 5 ⴷ ⵎⵍⵢⴰⵕ ⵏ ⴷⴷⵔⵀⵎ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵣⵖ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2025 ⴰⵔ  ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2028.
ⵢⵉⵡⵉ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰ ⵙ ⴷ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ 2025 ⴷ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ 2030 ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ ⴷ ⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ ⵉⴰⴳⴰ ⵓⵙⵎⵖⵔ ⵉ ⵜⵖⴰⵔⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵍⵍⵉ ⴼ ⵉⴱⵉⴷ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵙⵔⵏⵓ ⵔⴱⴱⵉ ⴳ ⵎⴰ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵔⴰⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⴷ ⵓⴷⵖⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵉⵉⵍⴰⵏ ⴷⴰⵔ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵏⴳⵔ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ, ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵡⴷ ⵎⴰ ⵙ ⵔⴰⴷ ⵜⴱⵉⴽⴽⵙ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⴳ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵉⵙⵙⴰⵔⵓⵜⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵓⵊⴷ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵙ ⴷ ⵉⵇⵇⴰⵏ ⴷ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵢⴰⵡⵙ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵖ ⴳ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⴰ 2025 ⴷ ⵜⴰⴽⵓⵙⵜ ⵏ ⵓⵎⴹⴰⵍ 2030.

ⵉⵃⴰⴹⵕ ⵓⵙⴳⵎⴹ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⴰⴷ  ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵓⵙⵓⴼ ⴱⵍⵇⴰⵙⵎⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⴰⴳⵓⵔⵜ ⵜⴳⵔⴰⵡⴰⵏⵜⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⴽⴰⵔ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ, ⴷ ⵣⴰⵢⵏⴰⴱ ⴱⵏⵎⵓⵙⴰ ⵜⴰⵎⵏⵀⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵓⵔⴰⵢⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵉ ⵉⵎⴰⵙⵙⵏ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰⵢⵏ, ⴷ ⵢⵓⵏⵙ ⵙⵙⵃⵉⵎⵉ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵏⵣⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ