ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴰⴱⵍⵖⴰⵕⵉ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ

MDM_3794.JPG

ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵍⵖⴰⵕⵢⴰ, ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵢⴽⵓ ⴱⵓⵔⵉⵙⵓⴼ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴼ ⴳ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ.

ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⴱⵍⵖⴰⵕⵢⴰ ⵙ ⵓⵣⴰⴳⵯⵣ ⵏ ⵕⵕⴱⴰⵟ ⵙⵍⴰ, ⵢⵓⴼⴰ ⴳ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ.

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵙⵣⵔⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⴳⵍⴷⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵉⴳⵏⵏⴰ ⵍⵍⵉ ⵜ ⵉⵣⵓⵍⵏ, ⵣⵓⵍⵏ ⵜ ⵙⵓⵍ ⵓⵎⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏ ⴱⵍⵖⴰⵕⵢⴰ, ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵎⵙⴰ ⴷ ⴰⵥⵕⴼ, ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⴱⵏⵛⵄⴱⵓⵏ, ⴷ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ, ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵢⴰⵜⵉⵎ, ⴷ ⵎⵓⵏⵢⴰ ⴱⵓⵙⵜⵜⴰ, ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⴰⵏⴽ ⴷⴰⵔ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ, ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ.

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⴱⵓⵢⴽⵓ ⴱⵓⵕⵉⵙⵓⴼ, ⴳ ⵓⵔⵣⴼ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴷ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⵯⴰⵔⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵢⵏ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ