ⵉⵙⵉⴳⴳⵣⵏ ⵏ ⵜⵉⵣⵎⵣⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⴰⵎⵔⵙⵉ

ⴰⵙⴷⴰⵡ

ⴰⵎⴷⵢⴰ ⵏ ⵜⴽⵕⴹⴰ ⵜⴰⵜⵉⵇⵏⵉⵢⵜ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵏⵎⵎⴰⵍⵉⵏ ⵜⵓⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵏⵉⴳⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏⵖ ⴰⴷ ⵉⵙⵉⴳⴳⵣ ⵏⵖ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⴹⴱⴰⵄ ⴰⵣⵎⵣⴰⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

pdf-icon.png

ⴰⴹⴰⵀⵉⵔ ⵛⴰⵔⵉⴼ ⵡⵉⵙⵙ  1.16.122 ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ ⴷⵉ ⵍⵇⵉⵄⴷⴰ 1437 (10 ⵖⵓⵛⵜ 2016) ⴳ ⵓⵣⵣⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵡⵉⵙⵙ  88.13 ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ  ⵜⵏⵖⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵓⴼⵙⴰⵔ

pdf-icon.png

ⴰⵎⵕⵚⵓⵎ ⵡⵉⵙⵙ  2.18.182 ⵏⵏⴰ ⴷ ⵉⴼⴼⵖⵏ ⴳ 11 ⵙⴳ ⵛⵡⵡⴰⵍ 1439 ⴷ ⵢⵓⵙⴰⵏ ⴰⴽⴷ 25 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018 ⵏⵏⴰ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵎⴽⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴽⴽⵉ ⵏ ⵍⴰⴷⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⴽⴰⵔ ⴷ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⴷ ⵓⵣⵎⵣⴰⵏ ⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. 

pdf-icon.png

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ