ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ: ⵔⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⴷ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⴰⵙⵉⵏⵡⴰⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵄⴹⵓⵕⵜ

_MG_4984.JPG

 ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⵎⴰⵙ ⴰⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⵔ ⴰⵙⵉⵏⵡⴰⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⵄⴹⵓⵕⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⵓⵎⵍⴰⵏ, ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ, "ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵏⵙⴽⵔ ⵎⴰⴷ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵜ ⵏⵙⵍⴳⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴷ ⴰⴷ ⵜ ⵏⵙⵙⵓⵙⵄⵓ ⵙ ⵜⵎⵙⵜⵍⵉⵏ ⵉⵜⵜⵓⵜⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ".

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵎⴰⵍⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙ ⴰⵙⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵉⵔⵉⵎ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵡⵙⵓⴼⵓ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵙⵓⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵜ ⵢⴰⴷ ⴰⵙⵎⵉⵍ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵜ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵉ ⴰⴱⵖⵓⵔ ⴷⴰⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵎⵙⵙⵓⴳⵔⵉⵏ".

ⴷ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵅⴼ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵉⵙⵓⴷⵙ ⵉⵎⵣⵉⵡⴰⵔⵏ ⵉⵙⵉⵏⵡⴰⵏ ⴰⴷ, ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, "ⴰⵛⴽⵓ ⵔⴰⴷ ⵜⵙⵓⵎⵓ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴼⵓⵍⵜ ⵏ ⵢⴰⴷ ⵓⵙⵎⵉⵍ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵏⵎⵎⴰⵙ", ⵉⵏⵏⴰ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵉ ⵎⴷⴷⵏ ⴰⴷ ⵙⵎⵏⵉⴷⵏ ⵉⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵉⵙⵏⵡⴰⵏⵏ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⴰⵙⵖⵍ ⵏ 7%".

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ