ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ : ⴰⵙⴼⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵔⵎⵙ ⵏ ⵓⴳⵓⴼⵙⵓ ⵉⴳⴰ ''ⴰⵍⴰⵢ ⴰⴷⴷⵓⵔ" ⴷ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴳⵓⵙ

WhatsApp Image 2019-01-31 at 13.38.12.jpeg

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⴰⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵔⵎⵙ ⵏ ⵓⴳⵓⴼⵙⵓ ⴳ ⵜⴰⵎ ⵏ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵜⵏⵇⵇⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⵏⵇⵇⴰⴷ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ "ⵉⴷⴷⵓⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴷ ⵓⵔ ⵉⴳⵉ ⵡⵙⵎⵓⵜⵍ, ⴰⵛⴽⵓ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵉⵜⴰⴱⵄⴰⵏ".

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙ ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⴼⴰⵡⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ, ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴼⵖⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ, "ⵢⵓⵎⵥ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵢⴰⵏ ⴰⵏⵙⴰ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⴷ ⴰⴼⵔⵉⵇⵉ, ⴷ ⵏⵣⵔⵉ ⴰⵙⵖⵍ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵢⵏ ⴷ ⵜⵉⵄⵕⴰⴱⵏ ⴷ ⴳ ⵍⵇⴱⵍⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ ⴷ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⵏ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ, ⵓⵍⴰ ⵉⵣⵣⵉⴳⵣ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ 2017 ⴷ 2018 ⵙⴳ ⵜⵏⵇⵇⵉⴹⵜ 37/100 ⴰⵔ 40/100 ⴷ 43/100".

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵣⵓⵍ ⵜⵓⴳⴳⴰⵣ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵛⵓⵎⵏ, ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ "ⴰⵙⴷⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⴳⵓⴼⵙⵓ ⵉⵜⵜⵓⵚⴽⴰ, ⴷ ⵓⵔ ⵉⵎⴽⵉⵏ ⴰⴷ ⴳⵉⵜ ⵏⵙⴽⵔ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⴰⵍⴰⵢ ⴱⵍⴰ  ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵢⴰⵏ, ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵜⵉⵎⵔⵙⵍⵉⵏ ⵜⵉⴷⵓⵙⵜⵓⵔⵉⵢⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⵔⵉⴼ ⴷ ⴰⵎⵓⵏ ⴰⴷⵖⵔⴰⵏ ⴷ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ (...), ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵢⴰⵏ ⵙⴳ ⴰⵏⵙⴰ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⵍⴰ", ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ, ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ "ⵜⵍⵍⴰ ⴷⴰⵔ ⵏⵖ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴽⵍⵉ ⵉⵖⵓⴷⴰⵏ, ⵓⵔ ⵔⴰⴷ ⵏⴱⵉⴷⴷⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ, ⴷ ⴰⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵓⴳⵓⴼⵙⵓ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⵜ ⴰⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⴼⵓⵙ ⴳ ⵓⴼⵓⵙ".

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ