ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

asiwd-anghmas.jpg

ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵥⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵢⴰⴷ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⵥⵍⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳⵉⵜⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⵅⴼ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵓⵍⴰⵍⵉⵏ ⴷ ⴰⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵏ ⵎⵎⴰ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⵖⵓⵕⵚⵏ, ⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵅⴼ ⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵙⵓⵍⴰⵍⵢⵉⵢⵏ, ⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⵕⴰⴹ ⵅⴼ ⴰⵙⵏⵜⵉ ⴰⵙⵍⴳⴰⵏ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⴰⵜⵎⵎⴻⵎ ⴷ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⴹⴹⴰⵀⵉⵕ ⴰⵛⵛⵔⵉⴼ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵉⴽⴰⵍⵉⵡⵏ ⵉⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵥⴰⵢⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵙⵙⵉ.

ⵔⴰⴷ ⵉⵇⵇⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⴰⴹⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴳ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⵏⵏⴰ ⵉⵎⵉⵔ ⵡⵉⵙⵙ 92 ⵙⴳ  ⵓⴷⵓⵙⵜⵓⵔ. 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ