ⵉⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⴽⵕⵡⴰⵜⵢⴰ

MAPPH_20190208_0040_MAP_map.jpg

ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵕⵡⴰⵜⵢⴰ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⴰⵔⵉⵢⵢⴰ ⴱⵉⵜⵛⵉⵏⵓⴼⵉⵜⵛ ⴱⵓⵔⵉⴽ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴷⵓⵙ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵯⵍⴰ ⴷ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴰⴷ.

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⵙⴷⴷⵉⴷⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴰⴷ ⵅⴼ ⵜⵖⵔⴰ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⴽⵯⵍⴰ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵎⴰⵏⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵕⵡⴰⵜⵢⴰ, ⵣⵎⵎⴻⵎⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵜⵉⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⵔⵓⵢⵏ ⴳⵔ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⴰⴷⴰⵏ, ⵍⵍⵉ ⵢⴳⴰⵏ, ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⴱⵖⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵊⵓⵖⵕⴰⴼⵉⵢⵏ ⴷ ⵜⵉⴷⵎⵙⴰⵏⵉⵏ, ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⵏ ⵓⴷⵃⵉ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⴰⵙⵉⵏⵔⴰⵏ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵔⵏ ⴷ ⴰⴷ ⴰⵙⵉⵏ ⵉⵙⵏⴼⴰⵍⵏ ⵉⵙⴱⴱⴰⴱⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ.

ⵣⵓⵍⵏⵜ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⴷⵖ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴳ ⵓⵣⵔⴼ ⴰⴷ ⵙⴳⵎⴹⴱ ⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵉⵏ ⵉⵃⴱⴰⵏ ⵉⴳⵔⵏ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ, ⴰⵎⵎ ⵜⴰⴷⵓⵙⵉ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⴰⵙⵎⵓⵜⵜⴳ ⴷ ⴰⵎⵏⵣⴰⵖ, ⵍⵍⵉ ⵢⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵕⵥⵎⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⴳ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⵙⵏⵔⴰⵏ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ