ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵎⴰⴳⵍ ⵎⴰⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ ⵙ ⵉⵏⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵉⵔⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ

d145799c-420c-45ba-8288-479234b87c1d.jpg

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ  ⵉⵙⵎⴰⴳⵍ ⵎⴰⵙ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵙ ⵉⵏⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵉⵔⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙⴳ ⴰⵙ ⵏ ⴰⵢⵏⴰⵙ 21 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2019.

ⵎⴰⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ ⵉⴳⴰ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵉⵙⵎⵓⴳⵍ ⵙ ⵓⵙⵖⵍⴼ ⴷⴰⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵜⵜⵉⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵏ ⵓⵙⵔⵙ ⴷ ⵓⵙⵡⵓⴷⴷⵓ ⵙⴳ 2013 ⴰⵔ 2018, ⴷ ⴰⵎⴳⴳⵉⵡⵙ ⴷ ⵉⵎⵉⵔⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵙ ⵜⵎⵉⵔⵉ ⵏ ⵜⴼⵏⵉⵇⵜ ⵙⴳ ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2016 ⴰⵔ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2017.

ⵎⴰⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵢⵓⵎⵣ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵜⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ, ⵉⴽⴽⴰⵜⵜⵉⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴰⵔⵉ ⵏ ⵓⵎⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⴱⴰⵢⵏⵓ ⴷ ⵜⵉⵥⵔⴰⴼ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⴳⵍⵏ ⵙ ⵉⴳⵔ ⴰⵥⵕⴼⴰⵏ ⵙⴳ ⵢⵓⵏⵢⵓ 2004 ⴰⵔ ⵢⵓⵏⵢⵓ 213.

ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵢⵓⵎⵣ ⵎⴰⵙ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ ⴰⵙⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⴷⴷⵓⴽⵜⵓⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⴷⵎⵙⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ ⵉⴽⵙ ⵎⴰⵕⵙⵉⵍⵢⴰ ⴳ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ