ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ: ⵜⴹⴼⵕ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⵏ ⵜⵚⴽⵉⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵕⵡⵓ

MAPPH_20190220_0074_MAP_map.jpg

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵜⴹⴼⵕ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⵏ ⵜⵚⴽⵉⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵏⴳⵔⴰⵡ ⵉⵎⵕⵡⵉⵏ.

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵙⴳⵓⵔⵉ ⴳ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵓⴳⵔⴱⵔⵉⴷ ⴰⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏⵉ ⵡⵉⵙⵙ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⵣⵔⴼⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵜⵓⵏⵎⴰⵍ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⴰⵕ ⵙ ⵉⵡⵉⵣ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵅⴼ ⵓⵙⴳⵓⵎ "ⴰⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵣⵔⵉⵏ ⵏ ⵜⵉⵏⵏⵓⴱⴹⴰ ⴷ ⵏ ⵜⵙⵏⴼⴰⵍⵜ", ⵎⴰⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵔⴰ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ, ⴰⴷ ⵜⴳ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵜⴰⵎⵢⴰⵎⴰⵣⵜ ⴷ ⴰⴷ ⵜⵕⵡⵓ. 

ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⵙ ⴰⵔ ⵜⵙⵉⴳⴳⵉⵍ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⴷⵓⵙ ⵜⵓⵚⴽⵉⵡⵉⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵃⴱⵓ, ⵉⵎⵉⴽ ⵙ ⵉⵎⵉⴽ, ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵢⴰⵏ, ⵉⵔⵏⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵜⵏⴼⵔⵓⵜ ⵏ ⵓⵔⴰⵢ ⴰⵏⴰⵎⵓⵏ ⵉⴳⴰ ⴰⵣⵔⴼ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⴰⵡⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵔⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⵙⵓⵜⵍⵜ ⴷ ⵜⴰⵙⴷⵉⴼⵜ ⵉⵟⵟⴰⴼⵏ ⵉⵡⵜⴰⵙⵏ ⵉⵎⵣⵍⵉⵏ. 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ