ⵎⴰⵙⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ: ⵜⵔⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⴷⵓⵙ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ

53918247_2043226332460984_88390255152988160_n.jpg

ⵜⵔⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⵙⴷⵓⵙ ⴷ ⵜⵏⵏⵍ ⵖⵉⵍ ⴰⴷ ⴷ ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⵖⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵏⵏⴰ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ.

ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵜⴰⵏⵎⵍⴰⵙⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵉⵎⵍⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵉⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵕⵜ (08 ⵎⴰⵕⵚ), ⴰⵙⵓⵜⴳ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵜⵎⵖⴰⵕⵜ ⵜⴰⵎⵖⵕⴰⴱⵉⵜ ⵍⵍⵉ ⵢⵎⵍⴰⵏ, ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵙⵓⵍⴰⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵜⵉⵙⵓⴳⵔⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵉⴳⵔ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ. 

ⵉⵙⴰⵡⵍ, ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵢⴰⴷ, ⵅⴼ ⵓⵎⵢⴰⵙⵙⴰ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵏ "ⵍⵢⵓⵏⵉⵙⴽⵓ", ⵍⵍⵉ ⵢⵎⵍⴰⵏ ⴰⵙⵓⵔⵙ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ ⴰⵎⵙⵙⴰⵏ, ⵉⵣⵓⵍ ⴼ ⵖⵉⴽⴰⵏⵏ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵖⴰⵔⵜ ⴳ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵉⴳⵔ, ⵙⵡⴰ ⵜⴰⴹⴱⵉⴱⵜ ⵏⵖⴷ ⵜⴰⵎⵙⴽⴰⵔⵜ ⵜⴰⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏⵖⴷ ⵜⴰⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵏⵖⴷ ⵜⴰⵙⵎⵖⴰⵏⵜ

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ