ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵚⵉⵕⴰⵍⵢⵓⵏ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

MAPPH_20190313_0063_MAP_map.jpg

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⵜ ⵎⴰⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵚⵉⵕⴰⵍⵢⵓⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵊⵓⵍⵢⵓⵙ ⵎⴰⴷⴰ ⴱⵢⵓ ⵍⵍⵉⴷ ⵉⵍⴽⵎⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵖ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵢⵉⵡⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ, ⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 6 "ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵜⵉⴳⵎⵉ", ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵏ 14 ⴷ 15 ⵎⴰⵕⵚ ⴳ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⴷⴷⵓ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ.

ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵍⴽⵎ ⵙ ⵓⵣⴰⴳⵯⵣ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ, ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵚⵉⵕⴰⵍⵢⵓⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ. 

ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵍⵍⵉⵖ ⵉⵙⵙⵣⵔⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⵏ ⵜⵙⵉⵍⴰ ⵜⴰⵖⵔⴱⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵏ ⵜⴳⴳⴰⵍⵉⵏ ⵜⵉⴳⵍⴷⴰⵏⵏ ⵏ ⵉⵍⵍ ⵍⵍⵉ ⵜ ⵉⵣⵓⵍⵏ, ⵣⵓⵍⵏ ⵙⵓⵍ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵚⵉⵕⴰⵍⵢⵓⵏ ⵍⵡⴰⵍⵉ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ ⵚⵟⵟⴰⵜ, ⴷ ⵓⵏⴱⴱⴰⴹ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵏⵏⵡⴰⵚⵕ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵙⴳⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵏⵏⵡⴰⵚⵕ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵏⵏⵡⴰⵚⵕ, ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵜⵉⵊⴰⵔⵉ ⵡⴰⴼⴰ ⴱⴰⵏ

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ