ⴰⵎⴰⴳⵔ ⴳⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

Cg_Amazigh.jpg

ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⵖⵉⵎ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⵙ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ ⴷ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵍⵄⵕⵊ, ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵢⵓⵎⵥ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⴳⴳⵉⵜⵏ ⵉⴽⵎⴰⵎⵏ ⵅⴼ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷⴰⵜ ⴰⴷ ⴼⴼⵖⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵍⴳⴰⵏⵏ ⵉⵎⵙⵓⴷⵙⵏ ⵉⴳⴳⵔⵏ ⵉ ⵡⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉⵜ. 

ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵢⴰⴷ, ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⴱⴷⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉⵙ ⵉⴳⴰ ⵡⵎⴰⴳⵔ ⴰⴷ ⵢⴰⵏ ⴰⵣⵎⵣ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵙⴰⵡⵍⵏ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵅⴼ ⵉⵏⵎⵔⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵎⴰⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.

ⴰⵎⴰⴳⵔ ⴰⴷ ⵏⴳⵔ ⵜⴰⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ, ⵉⴽⵜⵉⴷ ⴳⵉⵙ ⵎⴰⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴽⵜⵜⴰⵢⵏ ⵏⵙ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⴼ ⵓⵜⵉⴳ ⵍⵍⵉ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⴰⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴳ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⴰⵏⴱⴰⴹ ⵃⵎⴰ ⴰⵜⴰⵎⵣ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵜⵙⵜⴰⵀⵍⵍⴰ. ⵖⵉⴽⵍⵍⵉ ⵉⴹⴰⵍⴱ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴼⴰⴷ ⴰⴷⴰⵙ ⴼⵉⵏ ⴽⵓⵍⵎⴰ ⵢⴰⵙⵏ ⵉⴱⴰⵢⵏ ⵉⵣⴹⴰⵔ ⴰⵢⵜⵢⴰⵡⵙⴽⴰⵔ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⵢⵏⴰ ⵉⴽⴽⴰ ⵓⵙⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵓⵔⵜⴰⴷ ⵉⴼⴼⴰⵖ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ