ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ : ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵉⴳⵉⴷⴰⵣ ⴷ ⵉⵜⵉⴳⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⴱⴰⵕⴽⵉ

MAPPH_20180802_0004_MAP_map_0.jpg

 ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵉⴳⵉⴷⴰⵣ ⴷ ⵉⵜⵉⴳⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⴱⴰⵕⴽⵉ.

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵉⵏ ⴹⴼⵕⵏⵜ ⴰⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵉⴳⵉⴷⴰⵣ ⴷ ⵉⵜⵉⴳⵏ ⴷ ⵓⵙⵙⵣⵕⴼ ⵏ ⵉⴳⵉⴷⴰⵣ ⴳ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵏ ⵜⵙⵎⵓⵔⵉⵏ.

ⵉⵔⵏⵓ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⴰⵣⴳⵯⵣⴰⵡ 5757 ⵍⵍⵉ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⴰⵡⴰ ⵡⵏⵖⵎⵉⵙ ⵅⴼ ⵜⵎⵓⴽⵔⵙⵜⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵥⵕⴰⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴷⴰⵣ, ⵉⵏⵏⴰ ⵙⵓⵍ ⵎⴰⵙ ⵜⴱⴷⴰ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵙ ⵡⴰⵟⵟⵓⵏ ⴰⴷ ⵙⴳ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵡⵙⵙⴰⵏⵏ, ⴷ ⵎⴰⵙ ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⴷ ⵓⴹⴼⴰⵕ ⵏ ⵜⵙⴳⴰⵡⵉⵏ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵉⵥⴹⴰⵕⵏ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵓⴳⴷⴰⵣ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵣⵉⴳⵉⵣⵏ ⵉⵖ ⵜ ⵉⵔⴰ ⵍⵃⴰⵍ. 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ