ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ : ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵓⵣⴳⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⵜⵓⵙⵎⵏⴰⵉⴷ ⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⴽⵉⵏ .

MAPPH_20180802_0004_MAP_map_1.jpg

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵉⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ , ⵎⴰⵙ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵓⵣⴳⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵉⵔⴰⵜ  ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⴼⴽⵉⵏ ⵓⴳⴳⵔ ⵏ ⵉⵙⴱⴱⵖⵔⵏ ⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⴷ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ .

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵕⵕⵣⵓⵎ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏⵏⵙ ⴰⴷ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⵏ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⴳⴳⵓⵣ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵜⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵙⵓⵍ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ , ⴷ ⵉⵔⵏⵓ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⵎⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵣⴳⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵜⴳⴰ " ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵜⴼⵓⵍⴽⵉ" 

ⴷ ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ " ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵢⴰⴼⵓⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵉⴼⵓⵍⴽⵉⵏ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵃⴼⴹ ⵕⵕⴱⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⵎⴰⴽⵏ ⴷ ⵜⵙⵜⵔⴰⵜⵉⵊⵉⵏ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ