ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 108 ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ

48079026091_2c6534557c_o.jpg

ⴱⴷⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ, ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 108 ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ.

ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⴼⵓⵍⵜ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵏ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⴷ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⴽⵜⵉ ⴰⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵉⵏⵎⵉⴹⵉ ⵏ ⵓⵙⵙⵓⴼⵖ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ.

ⵉⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵜⴼⵓⵍⵉⵏ, ⵉⵙⵎⴰⵏⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴷ ⵓⵙⵉⴷⴼ ⴰⵣⵣⵓⵍⴰⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵢⴰⵜⵉⵎ ⵍⵍⵉ ⵢⵎⴰⵏⵏ ⴷ ⵉⵙⵎⴰⴷⵉⵢⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴷ ⴽⴽⵓⵥ ⵏ ⵉⵎⵎⵓⵍⵉⵏ ⵉⵙⵎⴰⴷⵢⴰⵏ ⴱⴰⵀⵔⴰ, ⴷ ⵉⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵏ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ