ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ : ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴼⵔⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⴷⴰⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

MAPPH_20190724_0074_MAP_map.jpg

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴼⵔⴰⵏ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵜⴰⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⴷⴰⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵍⵍⴰ ⴳⵉⵜ ⵜⵙⵓⵜⵍⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵎⵉⵍ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵣⴷⵖⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ( 39,6% ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵜⵔⵜ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ).

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵓⵕⵥⵥⵓⵎ ⴳ ⵜⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏⵏⵙ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵉⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵖⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵏ ⵉⴳⵔ ⴰⴼⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⵔⴰⵔⵉⵏ, ⵎⴰⵙ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵉⵜⵜⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵉ ⵡⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴼⵔⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⴰⵙⴱⴷⵉⴷ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵏ ⵜⵉⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵔⴰⵢ ⵅⴼ ⵜⵙⴳⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⴳ ⵉⴳⵔⵏ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⴰⵎⵏⵉⴷ, ⵍⵍⵉ ⵜ ⵢⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵉⴳⵔⵏ ⴷ ⵓⵙⵖⵉⵡⵙⵏ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ, ⵉⵅⵅⵚⵚⴰⵜⵏ ⴰⵣⴷⵓⵢ ⴷ ⵓⵎⵙⴰⵙ.

ⵉⵙⵓⵍ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ ⴰⴷⴷⵓⵔ ⵍⵍⵉ ⵜⴼⴽⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉ ⵜⵙⴰⵡⵔⵜ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⵣⴷⵉ ⴷ ⵓⵔⴰⵢ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⵉ ⵡⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴼⵔⴰⵏ ⴷ ⵜⵙⴳⴰⵡⵉⵏ ⵉⴷⵔⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⴷ ⵜⵙⵏⵙⵉ ⵏ ⵍⴰⵃⴽⴰⵎ ⵏ ⵓⵖⴰⵡⴰⵙ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⴳⵎⵉ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵜ ⴷ ⵓⵏⵏⴰⵍ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ.

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ