ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ

MAPPH_20180726_0048_MAP_map.jpg

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⴰⵣⵓⵔⵜ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵜⴳⵎⵉ ⵍⵍⵉ ⵢⵖⵕⴰ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵔⴰⵙ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⴼⴽⴰ ⵉ ⵜⵎⵜⵜⵉ ⴳ ⵓⵣⵎⵣⵣⵓ ⵏ ⵜⴼⵓⴽⵍⴰ ⵏ ⵓⴷⴰⴱⵓ ⴷ ⵓⵙⵙⴽⵜⵉ ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵓⴳⴷⵓⴷ, ⵉⴱⵉⴷⴷ ⵅⴼ "ⵜⴰⵏⴰⵢⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⵏⴼⵜⴰⵅⵔ ⵙⵔⵙ, ⴰⵛⴽⵓ ⵜⵓⵊⵊⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵏⵅ ⴰⴷ ⴱⴷⴷⴰ ⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⵖⵍⴰⵍ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵉⵙⵙⴷⴼⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵙⵡⵉⵏⴳⵎⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⴰⵢⵜⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵡⴰⵍⵏ ⴳ ⵓⴳⵏⵙⵓ ⵏ ⵡⴰⵎⵓⵏ

 ⵔⴰⴷ ⵉⵖⵔ  ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰ ⵓⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⵉⵣⵍⵏ ⵅⴼ ⴰⵍⵍⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⵙ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵍⵃⴰⵙⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⴳⵉⵡⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵏⵏ ⵏ ⵉⵙⴱⵖⵔⵏ ⵏ ⵉⵔⴳⵣⵏ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⴹⴼⴰⵕⵏ ⵉ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⵓ .

ⵔⴰⴷ ⵉⴽⵎⵎⵍ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵉⵖⵔ ⵏ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ  ⵉⵎⵕⵚⵓⵎⵏ , ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⴰⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵎⵕⵚⵓⵎ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵜⴷⵔⵓⴼⵉ "ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵓⵟⵓⵎⵓⵜⵉⴼ ⵙⵉⵜⵉ" ⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰ ⴷ ⵡⴰⵙⵙⴰⵢ ⴷ ⵜⵍⵓⵊⵉⵙⵜⵉⴽⵜ ⴷ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⴷⴷⴰⵅⵍⴰ ⵏ ⴰⵟⵍⴰⵚⵉ ⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⴷ ⴽⵕⴰⴹ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵅⴼ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵓⵙⴼⵍⵙ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⵉⴷⵍⵙⴰⵏ ⵅⴼ ⴰⵎⴰⴹⵓⵏ ⴷ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⵉⴼⴼⵖ ⵏ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵏ ⵓⵏⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵙⵓⴷⵔⵉⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⵙⵎⵉⵍ ⵉⵣⵣⵓⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⵎⵡⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⴷⵔⵓⴼⵉⵏ ⴷ ⵎⴷⴷⵏ ⵉⵎⵙⵡⵓⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵎⵖⴰⵔⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵇⴰⴱⵍⵏ  ⴰⵔⵓ ⴷ ⵉⵃⵕⵕⵛⵏ ⴷ ⵍⵄⴷⵓⵍ.

ⵔⴰⴷ ⵉⵇⵇⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵓⴹⵓⴼ ⵏ ⵜⵎⵙⵙⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⴳ ⵉⵏⵙⴰⵏ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ, ⵖⵉⴽ ⵍⵍⵉ ⵢⵏⵏⴰ ⵢⵔⵉⵎ ⵡⵉⵙⵙ 92 ⵙⴳ ⵓⴷⵓ

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ