ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵡⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ : ⴰⵙⴼⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵔⵎⵙ ⵏ ⵓⴳⵓⴼⵙⵓ ⵉⴳⴰ ''ⴰⵍⴰⵢ ⴰⴷⴷⵓⵔ" ⴷ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴳⵓⵙ

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⴰⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵔⵎⵙ ⵏ ⵓⴳⵓⴼⵙⵓ ⴳ ⵜⴰⵎ ⵏ…

ⵊⵓⵏⵉⴼ

ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴳ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 108 ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ

ⴱⴷⴰⵏⵜ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⵊⵓⵏⵉⴼ, ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵡⵉⵙⵙ 108 ⵙ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵉⴷⴷⵓⵔⵏ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⵙⵉⵅⴼ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ. ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵏⵉ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⵢⴰⵜ…

ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ : ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵓⵣⴳⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵜⵜⵓⵙⵎⵏⴰⵉⴷ ⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⴼⴽⵉⵏ .

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵉⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ , ⵎⴰⵙ ⵜⵙⵏⵓⴱⴳ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵓⵣⴳⵏ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵉⵔⴰⵜ  ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⵡⵉⵔ ⵏ ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⴼⴽⵉⵏ ⵓⴳⴳⵔ ⵏ ⵉⵙⴱⴱⵖⵔⵏ ⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⴷ…

ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ: ⵔⴰⴷ ⵜⴽⵎⵎⵍ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵔⵙ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵜⴰⵙⴰⵡⴰⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵜⵔⴰⵔ ⵜⴰⵎⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵜⵔⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⴽⵎⵎⵍ ⴰⵙⵔⵙ ⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵙⴰⵡⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵜⵔⴰⵔⵏ ⵜⴰⵎⵙⴳⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵏⴽⵔⵏ ⵙ ⵜⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵥⴹⵕ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵉ…

ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ: ⵔⴰⴷ ⵜⴽⵎⵎⵍ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵔⵙ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⵜⴰⵙⴰⵡⴰⵔⵜ ⵏ ⵍⵉⵚⵍⴰⵃ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵜⵙⵜⵔⴰⵔ ⵜⴰⵎⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵜⵔⴰ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⵜⴽⵎⵎⵍ ⴰⵙⵔⵙ ⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵉⵙⴰⵡⴰⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵙⵜⵔⴰⵔⵏ ⵜⴰⵎⵙⴳⴳⵓⵔⵜ ⴷ ⵏⴽⵔⵏ ⵙ ⵜⵔⴰⵔⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵜⵥⴹⵕ ⴰⴷ ⵜⴰⵡⵉ…

ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ : ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵉⴳⵉⴷⴰⵣ ⴷ ⵉⵜⵉⴳⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⴱⴰⵕⴽⵉ

 ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⴰⴽⴽⵯ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵉⵏ ⴳ ⵉⵎⵓⵙⵙⵓⵏ ⵏ ⵜⵉⴹⴰⴼ ⵏ ⵉⴳⵉⴷⴰⵣ ⴷ ⵉⵜⵉⴳⵏ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵕⵎⴹⴰⵏ ⴰⵎⴱⴰⵕⴽⵉ. ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴳ…

ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴽⵍⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵙⵉⵏ ⵉⵙⵇⵇⵉⵎⵏ ⵏ ⵓⴱⵕⵍⴰⵎⴰⵏ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ

ⵔⴰⴷ ⵉⵎⵓⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵔⴰ ⴷ ⵉⵎⵛⵛⵉⵡⵕⵏ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ, ⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵖⵉⵎⵉⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵉⵛⵛⴰⵔⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵎⵏⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⵜⴰⵎⴰⵖⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⴽⵍⵉ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ. ⵉⴼⵔⴰ…

ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵉⵏⴳⴹ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⴽⵔⴰ ⵢⴳⴰⵜⵜ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵙⵙⵓⴽⵉⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵙⴳ ⵓⵙⵍⵎⴷ

ⵉⵏⴳⴹ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵓⴷⵡⴰⵍ ⵅⴼ ⵜⵙⵙⵓⴽⵉⵜ ⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵍⵎⴷ, ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙ "ⵓⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵖⵥⴰⵏⵏ ⵉⵡⴰⵍⵉⵡⵏ ⴰⵏⵏ". ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ…

 لقاء تواصلي بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية
ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⴰⵎⴰⴳⵔ ⴳⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵅⴼ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵓⵙⵓⴷⴻⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⴹ ⴷ ⵓⵏⴱⴷⴰⴷ ⴷ ⵉⵎⵙⵜⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵎⴰ ⵢⴰⴷ ⵉⵙⴰⵡⵍⵏ ⵅⴼ ⵓⵙⵇⵙⵉ ⵏ ⵓⵙⵎⵀⵍ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ…

ⴹⴹⴰⵕⵍⴱⵉⴹⴰ

ⵉⵍⴽⵎ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵚⵉⵕⴰⵍⵢⵓⵏ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵉⵙⵏⵓⴱⴳ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⵜ ⵎⴰⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵚⵉⵕⴰⵍⵢⵓⵏ, ⵎⴰⵙⵙ ⵊⵓⵍⵢⵓⵙ ⵎⴰⴷⴰ ⴱⵢⵓ ⵍⵍⵉⴷ ⵉⵍⴽⵎⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⵖ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵕⴰⵙ ⵙ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ, ⵢⵉⵡⵉ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵇⵕⴰⵏ, ⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ…

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ