ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵓⵏⵙⵙⵉⵡⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ : ⴰⵙⴼⵓⴽⵍⵉ ⵏ ⵓⵏⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵜⴰⵢ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⵔⵎⵙ ⵏ ⵓⴳⵓⴼⵙⵓ ⵉⴳⴰ ''ⴰⵍⴰⵢ ⴰⴷⴷⵓⵔ" ⴷ ⵉⵅⵚⵚⴰ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵎⵔⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴳⵓⵙ

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⴰⵙⴼⵓⵍⴽⵉ ⵏ ⵜⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴳ ⵓⵔⵎⵙ ⵏ ⵓⴳⵓⴼⵙⵓ ⴳ ⵜⴰⵎ ⵏ…

رئيس الحكومة يبحث مع نظيره الإثيوبي تطوير العلاقات بين البلدين 
ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ

ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵜⵢⵓⴱⵢⴰ

 ⵉⵙⴷⴷⵉⴷ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵢⵏⴰⵙ ⴳ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ, ⵜⵉⵔⴰⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴰⴷ ⵉⵙⴷⵓⵙ ⵜⵓⵇⵇⵏⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⵜⵢⵓⴱⵢⴰ, ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⴰⵔⵏ "ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵍⴰⵍⵜ ⵜⴰⴷⴷⵓⵔⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵖⵍⵉⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ". ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ…

ⵉⵙⴽⵔ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⵏ ⴽⵕⵡⴰⵜⵢⴰ

ⵉⵙⴽⵔ ⵓⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵉⵎⴹⴰⴽⴰⵕⵏ ⴷ ⵜⵎⴰⵔⵉⵜ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⵜⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⴱⵕⵕⴰ ⴷ ⵜⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵜⵓⵕⵓⴱⴱⵉⵢⵏ ⴳ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⴽⵕⵡⴰⵜⵢⴰ, ⵎⴰⵙⵙⴰ ⵎⴰⵔⵉⵢⵢⴰ…

الدورة الثانية والثلاثون العادية لمؤتمر الاتحاد الإفريقي
ⵕⵕⴱⴰⵟ

ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⴰⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⴷⵔⵓ ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵜⴰⵙⵏⵡⴰⵏⵜ ⵜⵉⵙⵙ 32 ⵏ ⵓⵙⴳⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⵉⴼⵔⵉⵇⵉⵜ ⴳ ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵙ ⵜⵙⵎⵉⴳⵍⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ, ⵔⴰⴷ ⵉⴷⴷⵓ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵓⵏⵜ ⵏ ⵉⵜⵢⵓⴱⵢⴰ (ⴰⴷⵉⵙ ⴰⴱⴰⴱⴰ), ⵍⵍⵉⵖ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⵙⵉⵅⴼ…

ⴰⵙⵉⵡⴹ ⴰⵏⵖⵎⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ

ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵥⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⴳ ⵜⵙⵎⵓⵏⵉ ⵢⴰⴷ ⴽⵕⴰⴹ ⵏ ⵉⵙⵏⵜⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⵉⵥⵍⵉ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴳⵉⵜⵙⵏ ⵅⴼ ⵜⵎⵙⴰⵍⵜ ⵜⴰⵎⵙⵓⴳⴳⵓⵔⵜ ⵅⴼ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ…

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ: ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ "ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ" "ⵜⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵜⵎⵓⵔⵙ"

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⵎⴰⵙ ⴰⵔⵣⴰⴼ ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⴳ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⴰⵎⴰⵡⵙⴰⵙ ⴳ ⵜⴰⵎⵎ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵙ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵟⴰⵏⵊⴰ ⵜⵉⵟⵡⴰⵏ ⵍⵃⵓⵙⵉⵎⴰ "ⵉⴷⴷⵓⵔ ⴷ ⵉⵎⵓⵔⵙⵏ". ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ…

ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ: ⵔⴰⴷ ⵜⵙⴽⵔ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⴷ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ ⴰⴼ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⴰⵔ ⴰⵙⵉⵏⵡⴰⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⴷⴰⴷ ⵏ ⵜⵎⵄⴹⵓⵕⵜ

 ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ, ⵎⴰⵙ ⴰⵎⵓⵔⵙ ⵏ ⵓⵎⵃⵉⵣⵡⵔ ⴰⵙⵉⵏⵡⴰⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵉⴼⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⴷⵓⴷ ⵏ ⵜⵎⵄⴹⵓⵕⵜ ⵍⵍⵉ ⵜⵜⵓⵎⵍⴰⵏ, ⴳ ⵡⵙⵙⴰⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ, ⵜⵉⵢⴰⴼⵓⵜⵉⵏ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ, "ⵉⴼⵓⵍⴽⵉ ⴷ ⵔⴰⴷ ⵏⵙⴽⵔ ⵎⴰⴷ ⵉⵅⵚⵚⴰⵏ…

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⴳ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵡⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ ⴳ ⵓⵙⴰⵢⵙ ⴻⵥⵍⵉⵏ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⴷ  ⴳ ⵜⵜⵉⵍⵉⴼⵉⵣⵢⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖⴰⵚⵚⴰⴷ ⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⵙ ⴳ ⵜⵉⵣⵉ ⵜⵉⵙ ⵜⵥⴰ ⵏ  ⵢⵉⴹ(21 H) ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵔⴰⴷ ⵉⵙⴰⵡⵍ ⴳ ⵓⵎⵙⴰⵡⴰⵍ  ⴰⴷ ⴼ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ…

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵎⴰⴳⵍ ⵎⴰⵙ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵙ ⵉⵏⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵉⵔⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵉⵙⵎⴰⴳⵍ ⵎⴰⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ ⵙ ⵉⵏⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵉⵔⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ

ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵙⴰⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵓⵜⵎⴰⵏⵉ  ⵉⵙⵎⴰⴳⵍ ⵎⴰⵙ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵙ ⵉⵏⴰⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⵎⵉⵔⵉ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⵙⴳ ⴰⵙ ⵏ ⴰⵢⵏⴰⵙ 21 ⵉⵏⵏⴰⵢⵔ 2019. ⵎⴰⵙ ⵍⵃⴱⵉⴱ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ ⵍⵄⴰⵍⴰⵎⵉ ⵉⴳⴰ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵉⵙⵎⵓⴳⵍ…

ⵔⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵡⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⴽⵡⴰⵙ ⴰⴷ ⵢⵓⵛⴽⴰⵏ

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵔⴰⴷ ⵉⵥⵕ ⵓⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ, ⴳ ⵍⴱⴷⵓ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⵙ, ⴰⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵓⵙⵏⴼⵍ ⵏ ⵓⵙⵍⴳⴰⵏ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵔⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⴽⵏ ⵉⵣⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵣⴷⵓⵖⵜ ⵏ ⵜⵓⵚⴽⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵏⴽⵔⴰ ⵙ…

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ