ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⵉⵛⵛⵉⵏⵡⵉⵏ (ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ "ⵙⵉ ⵜⵔⵉⴱ) ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ

2_0.jpeg

ⵉⵏⵏⴰ ⵡⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⴰⵏⵎⵀⴰⵍ ⴰⵎⴰⵜⴰⵢ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ "ⵙⵉ ⵜⵔⵉⴱ" ⵎⴰⵙⵙ ⵊⵉⵎⵙ ⵊⵢⴰⵏⵣⴰⵏⴳ ⵍⵢⴰⵏⴳ , ⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵙⵉⵎⵡⴰⵙ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⵟ, ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⵜⵉⴼⵔⵉⵙⵜ ⵏ ⵉⵏⵎⵓⵔⵉⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴰⴳⵔ ⵍⵍⵉ ⵙⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⵙⵙⵉⵅⴼ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙⵙ ⵙⵄⴷ ⴷⴷⵉⵏ ⵍⵄⵜⵎⴰⵏⵉ .

ⵉⵏⵏⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵏ ⵜⵏⵙⵙⵉⵅⴼⵜ ⵏ ⵜⵏⴱⴰⴹⵜ ⵎⴰⵙ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵢⴰⵏⴳ , ⵍⵍⵉ ⵢⵙⴽⵔ ⵢⴰⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⵏ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵙ ⵉⵅⴼ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵕ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ "ⵙⵉ ⵜⵔⵉⴱ" ⵎⴰⵢⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵙⴽⴰⵔⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰⵏⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴰⵏⵉⵍⴰ ⵜⵅⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵙⴰⵍⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⵓⵔ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵚⴹⵉⵚ ⴰⴷ ⵜ ⵉⵃⴼⴹ ⵕⵕⴱⵉ , ⴰⴷ ⵉⴽⴽⵙ ⵉ ⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵉⵎⴰⴽⵏ ⵏ ⵜⵢⴰⵎⴰⵣ ⵏ ⵍⴼⵉⵣⴰ ⵏ ⵓⴳⵛⵛⵓⵎ ⵉ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵎⵖⵔⴰⴱⵉ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵏ ⵓⵔⵣⴰⴼ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵉ ⴱⵉⴽⵉⵏ .

ⵉⴼⵔⴰ ⵢⵉⵏⵏⴰ ⵡⵙⵉⵡⴹ ⵎⴰⵙ ⵉⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵙ ⵍⵢⴰⵏⴳ ⵎⴰⵙ ⴰⵎⴰⴳⵔ ⴰⴷ ⵉⴳⵛⵎ ⴳ ⵓⵙⴰⵜⵉ ⵏ ⵜⵙⵉⵏⵙⵉ ⵏ ⵜⴰⵎⵢⴰⵇⵇⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵢⴰⵡⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵙⵏⴰⵜ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⴷ ⵉⵙⵉⴳⴳⵍ ⵏ ⵉⵣⵎⵣⵏ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵏ ⵏ ⵜⴷⵔⴰⵡⵜ 

ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵜⴰⵏⵖⵎⴰⵙⵜ